Bodemsaneringsdeskundige type II

Sinds een enkele decennia beseft men dat ook bodem- en grondwater een schaars goed is. Een duurzaam beheer van de ondergrond is daarom noodzakelijk. Dit besef is er enerzijds gekomen naar aanleiding van een aantal gifstortschandalen uit de jaren 80 - waar mensen blootgesteld werden aan giftige stoffen - en anderzijds door de steeds toenemende druk op open ruimten. Hierdoor neemt de noodzaak tot het hergebruik van gronden met een historisch passief aan verontreinigde stoffen toe.

Een aantal dichtbevolkte regio’s, zoals Nederland en Vlaanderen stelden hieromtrent al enige decennia een wetgevend kader op. In veel gevallen vertrekt dit vanuit onderstaande doelstellingen:

 • De risico’s van historische bodemverontreiniging, die te wijten is aan meer dan 100 jaar industriële activiteit, identificeren
 • Deze risico’s evalueren
 • Bijkomende bodemverontreiniging vermijden

Klanten met bodemverontreiniging ontzorgen

Witteveen+Bos is erkend bodemsaneringsdeskundige voor de regio Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Luxemburg en heeft een uitgesproken expertise opgebouwd binnen dit domein.

Het is onze voornaamste doelstelling om onze klanten met grote of kleine bodemproblemen te ontzorgen. Dit doen we door hen te begeleiden doorheen het volledige proces:

 • Aan de hand van een bodemonderzoek stellen we de verontreiniging vast en brengen deze volledig in kaart
 • We evalueren de risico’s, die hiermee gepaard gaan
 • We checken we of het noodzakelijk is over te gaan tot sanering van de bodem
 • We ontwerpen ook saneringsprojecten en coördineren de uitvoering ervan

Onze actiedomeinen

We zijn sinds 1995 actief in heel België, Frankrijk, Duitsland, Zweden,…. Dit zowel in de private sector, alsook (semi)publieke sector. In die optiek kunnen we onze klanten een uitgebreid aanbod aan diensten aanbieden.

 • Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging a.d.h.v. oriënterend bodemonderzoek
 • Grondverzetstudies, partijkeuringen, ruimings-& baggerspecie (technisch verslag, grondstoffenverklaring)
 • Beschrijvend bodemonderzoek
 • Het uitvoeren van risicostudies en -modelleringen
 • Het ontwerp en uitvoering van haalbaarheidstesten en pilootsaneringen
 • Het ontwerp, raming, coördinatie en begeleiding van saneringswerken
 • Het uitvoeren van geohydrologische studies en grondwater modellering
 • Due diligence audits, phase I environmental site assessment
 • We bieden juridische bijstand, gaande van:
  • Het aanvraag statuut onschuldig eigenaar
  • Bepalen van de saneringsplichtige en –aansprakelijke
 • Brownfieldontwikkeling
 • Kartering van verontreinigingen door middel van EnISSA
 • Emerging contaminants

Onze kwaliteitsnormen

Witteveen+Bos is actief bestuurslid van de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (www.vebvzw.be) en werkt volledig in overeenstemming met de VEB kwaliteitsnorm en -deontologie. Onze eigen veldploeg voldoet bovendien aan de Nederlandse SIKB protocollen 2000 & 2100 en is VCA gecertifieerd.

Thema's

Zoek je een partner in bodemonderzoek?

Samuel Van Herreweghe

PMC-leider Soil and Groundwater