• Advies i.v.m. overdracht
  • Due diligence audits
  • Bodemonderzoek
  • Voorbereiding aanvraagdossier convenanten

Brownfields

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen. De ervaring leert ons dat de herontwikkeling ervan vaak stroef verloopt omwille van de complexiteit van de bodemverontreiniging, onzekerheden omtrent de mogelijkheden, de saneringskosten die hiermee gepaard gaan,…

Witteveen+Bos is erkend bodemsaneringsdeskundige en begeleidt klanten bij de aankoop, verkoop en de herontwikkeling van brownfields.

Witteveen+Bos adviseert eigenaars bij overdracht van brownfields

Ben je eigenaar van een terrein en sta je op het punt het te verkopen, dan gaan we voor je na welke bodemonderzoeken of stappen nog nodig zijn om de verkoop mogelijk te maken. Bovendien kunnen we je, indien gewenst, ook in contact brengen met een overnemer, die gespecialiseerd is in verontreinigde sites en adviseren we je bij het nemen van de juiste stappen doorheen het ganse verkoopproces.

Due diligence schept duidelijkheid over rentabiliteit van terreinen

Daarnaast voeren we op vraag van projectontwikkelaars ook due diligence uit. Hierbij onderzoeken we, voorafgaand aan een aankoop van brownfields, onderstaande aspecten. Dit om een duidelijk beeld te bekomen van de bodemverontreiniging.

  • Zo gaan we na wat de verontreinigingssituatie op het terrein precies inhoudt en vragen bij de overheid de relevante informatie op
  • We checken welke risico’s hieraan verbonden zijn
  • We gaan na of alle parameters en verontreinigingen voldoende onderzocht werden

 

Door het uitvoeren van dergelijke analyses kunnen we een accurate inschatting van de saneringskosten maken.

Witteveen+Bos loodst je doorheen het ganse traject

Mochten er zaken onduidelijk of onvolledig zijn n.a.v. due diligence, kunnen onze experts een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren, waarbij we eveneens een risicoanalyse uitvoeren om na te gaan welke risico’s er uitgaan van de verontreiniging(en) rekening houdend met de toekomstige bestemming van het terrein.

Het saneringsontwerp, alsook een inschatting van de kosten gieten we in een bodemsaneringsproject,  waarmee ook de omgevingsvergunning voor de saneringswerken wordt aangevraagd.  Het is onze doelstelling om dergelijk saneringsproject maximaal af te stemmen in functie van de herontwikkeling van het terrein.

Is er naast een bodemsanering ook sprake van grondverzet? Dan gaat Witteveen+Bos na wat de verontreinigingstoestand is, maken we een technisch verslag op, alsook een inschatting van de te verwachten kosten. Maar ook tijdens de sloop-, saneringswerken en het grondverzet kunnen we instaan voor de begeleiding.

Brownfieldconvenant

De Vlaamse Overheid stimuleert en faciliteert de herontwikkeling van brownfields door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Zo worden er in een brownfieldconvenant - reeds bij aanvang - afspraken gemaakt tussen de Vlaamse Overheid, projectontwikkelaar en/of grondeigenaars en de betrokken overheden rond specifieke procedurele vereisten en verwachtingen. Witteveen+Bos kan je ook helpen het aanvraagdossier voor te bereiden en als tussenpersoon fungeren tijdens het volledige procedure en het overleg met verschillende overheden.

Meer informatie?

Roel Vleeracker

PMC-leider Environmental Development and Management