Natuur en milieu

Werken aan een gezonde leefomgeving

Wonen, werken, mobiliteit, energie, recreatie leggen een beslag op de vaak schaarse ruimte en hebben impact op onze leefomgeving. Zowel in het stedelijke als het landelijke gebied. Natuur en milieu ondervinden al de gevolgen van deze druk, met grote opgaven voor natuurherstel, water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit.

De komende decennia zijn grote ingrepen nodig voor natuurherstel (o.a. bodem, water), vergroting van de biodiversiteit, herinrichting van het landelijk gebied en het verbeteren van de natuurlijke systemen in en rond onze stedelijke gebieden. Een gezonde leefomgeving houdt ook in dat verontreinigingen en overlast (geur, trillingen, geluid, andere emissies) binnen de gestelde, vaak strengere normen moeten blijven.

Een integrale benadering is daarbij essentieel, waarin de draagkracht van het lokale natuurlijke bodem- en watersysteem centraal staat. Zo leggen we een robuust fundament, want ecosystemen zijn flexibel en kunnen zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Een andere belangrijke factor voor succes is het duurzaam verbinden van verschillende belanghebbenden in ieder specifiek gebied. We geloven daarbij in de overtuigingskracht van onze systeemanalyses en in de kracht van samenwerking in een gedegen procesgang.

In het krachtenveld met veelal conflicterende belangen kan Witteveen+Bos, met haar brede expertiseportfolio, een centrale rol vervullen bij transitieprojecten in het landelijk gebied. We staan klaar om overheden, zoals provincies, gemeentes en waterschappen, en private stake- en shareholders te assisteren op alle niveaus: beleid, proces, ontwerp en uitvoering. Ook bij het opstellen en uitvoeren van integrale gebiedsprocessen.

Meer informatie

<>