Luchtkwaliteit en geur

Grip op luchtkwaliteit en geur

Stedelijke gebieden blijven groeien, industrialisatie neemt toe en tegelijk worden klimaatdoelen- aangescherpt op mondiaalen nationaal niveau. Aan overheden en beleidsmakers de taak deze ambities te halen via beleid, eisen en normen. Dit leidt tot toenemende uitdagingen op gebied van luchtkwaliteit en geur. Het bedrijfsleven (industrie) staat voor de opgave te voldoen aan deze aangescherpte eisen.

Witteveen+Bos adviseert zowel beleidmakende overheden en handhavers op gebied van beleid, normen en handhaving. We begeleiden tevens gemeenten en industriële opdrachtgevers bij de uitvoering van beleid en het voldoen aan de actuele of aanstaande normen. De basis is meer dan 30 jaar ervaring met vraagstukken rondom luchtkwaliteit en geur.

Onderzoek en advies op dit gebied vormen een belangrijk onderdeel in de ruimtelijke planning en stadsontwikkeling. Het creëren van aangename leefomgevingen vereist diepgaand begrip van de vervuilings- en verspreidingsbronnen.

Bovendien is luchtkwaliteit in toenemende mate verbonden aan bredere maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Maatschappelijke druk om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert innovaties in schone energie en mobiliteit. Door de complexe wisselwerking tussen deze factoren is onderzoek en integraal advies cruciaal.

Strategie en beleid voor overheid

Onderzoek, technologische innovaties en beleidsmaatregelen gaan hand in hand. Beleidsmakers moeten rekening houden met de economische en sociale impact van de strengere normen. Bijvoorbeeld door te sturen op haalbare overgangsperioden en betrekken van alle belanghebbenden bij de processen. Aanvullend ligt er in bredere zin de taak om een gezondere en duurzamere samenleving te stimuleren.

Dit vraag om een delicate balans waarin Witteveen+Bos kan ondersteunen met strategisch en beleidsondersteunend onderzoek, het in kaart brengen van de omgeving en integraal advies. Deze onderzoeken maken veelal onderdeel uit van onder meer vergunningsaanvragen en m.a., klachten van omwonenden, haalbaarheidsstudies of bestemmingsplannen.

Onderzoek en integraal advies voor industrie

Hedendaagse en aanstaande normen dagen met name industrieën uit om (geur)emissies te monitoren, onder controle te krijgen en te verminderen. Door onze betrokkenheid aan de beleidskant kunnen onze experts bedrijven begeleiden bij wet- en regelgevingsvraagstukken.

Door onze betrokkenheid bij vele projecten zijn onze experts ook op de hoogte van huidige en aanstaande (aangescherpte) wet- en regelgeving. Kennis die we graag beschikbaar stellen aan onze opdrachtgevers.

Witteveen+Bos ondersteunt industriële opdrachtgevers met onderzoek en advies. Deze diensten variëren van lucht- en geurmetingen (volledig geuronderzoek, incl. bemonstering en olfactometrische analyse) tot het technisch en financieel beoordelen van nabehandelingstechnieken.

Onze expertises op gebied van luchtkwaliteit en geur:

  • due-diligence onderzoeken;
  • aanvragen voor omgevingsvergunningen;
  • ontheffingen op de Wet natuurbescherming;
  • passende beoordelingen;
  • Milieu-effectrapporten;
  • bestemmingsplannen;
  • tracébesluiten- en inpassingsplannen;
  • monitorings- en rapportageverplichtingen.

Meer informatie

<>