Mobiliteit

Slim, duurzaam, gezond

Mobiliteit speelt een cruciale rol in onze moderne samenleving en biedt tal van maatschappelijke voordelen. Het stelt mensen in staat om zich gemakkelijk te verplaatsen, waardoor ze toegang hebben tot werk, onderwijs, gezondheidszorg en andere belangrijke voorzieningen. Mobiliteit vergroot ook de economische groei door het stimuleren van handel en toerisme. Daarnaast draagt duurzame mobiliteit bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindert het de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Bovendien kan mobiliteit bijdragen aan sociaal contact tussen mensen door het creëren van meer ontmoetingsplekken en toegankelijkheid voor diverse gemeenschappen. Kortom, mobiliteit is essentieel voor onze samenleving en kan bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor iedereen.

De manier waarop we maatschappelijk en inhoudelijk naar mobiliteit kijken is veranderd. In de mobiliteitsoplossingen van nu draait het om bereikbaarheid, gezondheid, CO2-emissiereductie en kwaliteit van de leefomgeving. Wij helpen om steden, wijken, dorpen en bedrijventerreinen multimodaal bereikbaar te maken door passende en innovatieve mobiliteitsconcepten te ontwikkelen. Mensen willen zelf kunnen meedenken, vormgeven en meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Daarvoor werken we intensief samen met alle betrokken stakeholders, van bewoners tot beleidsmakers, om tot optimale en gedragen oplossingen te komen.

Leefbaar en bereikbaar

Ons werkveld bestaat onder meer uit het uitvoeren van bereikbaarheidsstudies, verkenningen, planstudies, tracé-analyses (HOV, trein- en wegvervoer) en het uitwerken van verkeerskundige en mobiliteitsoplossingen. Denk daarbij aan smart mobility en MaaS (deelmobiliteit) op zowel stedelijk-, regionaal-, als rijksniveau. Daarbij staat ontwerpen vanuit de menselijke maat centraal.

In dichtbevolkte gebieden moet de openbare ruimte opnieuw worden ingericht om duurzame mobiliteit optimaal te faciliteren. We analyseren de effecten van beleids- en ontwerpkeuzes en integreren deze met sociale- en milieueffecten. Uniek is onze ruimtelijke analyse voor het realiseren van fietsinfrastructuur. We gebruiken slimme meettechnieken om verkeersdata te verzamelen, ontsluiten openbare data en zetten krachtige simulatiemodellen in voor integrale afweging van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Fiets- en voetgangersinfrastructuur

Het ontwikkelen en stimuleren van voetgangers- en fietsvriendelijke infrastructuur is, met name in verstedelijkte gebieden, een ideale manier om CO2-uitstoot te reduceren, lichaamsbeweging te stimuleren en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Witteveen+Bos heeft op het gebied van fietsinfrastructuur de nodige ervaring. Uniek is onze ruimtelijke analyse waarin we bepalen hoe fietspaden en kruisingen gerealiseerd kunnen worden in een dichtbebouwde omgeving. We brengen deze kennis wereldwijd in praktijk, onder meer in dichtbevolkte stedelijke gebieden in Azië, zoals Singapore, met bijvoorbeeld het inzetten van onze Fietspadplanner.

FietsMonitor

Door openbare data te ontsluiten, te combineren en te analyseren kunnen gemeenten of provincies grip krijgen op fietsstromen en fietsintensiteit. Elektrische fietsen en snelle pedelecs nemen een steeds groter aandeel in. De gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur moet hiermee gelijke pas houden. De door ons ontwikkelde FietsMonitor kan zeer snel datagedreven inzichten genereren over capaciteit, knelpunten en het effect van maatregelen, die kunnen dienen als fundament voor beleid of ontwerp. Lees hier meer over de FietsMonitor.

Waar is de voetganger?

Steden missen vaak de informatie en instrumenten om de aanwezigheid van voetgangers, knelpunten in het netwerk en aantrekkingsfactoren in kaart te brengen. Dat maakt het moeilijk om onderbouwd voetgangersbeleid uit te stippelen, effectieve keuzes te maken voor stedelijke ontwikkeling en goed beheer in te richten.

Het team van data- en mobiliteitsexperts van Witteveen+Bos heeft in samenwerking met gemeente Rotterdam de LoopMonitor ontwikkeld. Dit datagedreven analyseplatform geeft inzicht in de voetganger en het voetgangersnetwerk, zodat steden en ontwikkelaars actief kunnen prioriteren en ontwerpen voor deze duurzame, efficiënte en actieve modaliteit.

De LoopMonitor geeft informatie op wijk- of stadsniveau en toont de intensiteit, capaciteit en kwaliteit voor voetgangers op straatniveau. Hiermee kunnen kwantitatieve vergelijkingen worden gemaakt en de impact van de ruimtelijke beleidsscenario's en ontwerpen op voetgangers objectief en kwantitatief in kaart worden gebracht.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Infrastructure and Mobility