Mobiliteitsstudies

Mobiliteitsstudies bieden inzicht in de manier waarop mensen zich verplaatsen en hoe mobiliteit kan worden geoptimaliseerd om aan de behoeften van de samenleving te voldoen. Dit draagt bij aan duurzame mobiliteit, die niet alleen efficiënt is, maar ook de gezondheid bevordert en de impact op het milieu minimaliseert. Een goede  mobiliteitsstrategie draagt bij aan de leefbaarheid in de stad op het gebied van gezondheid, bereikbaarheid, sociale cohesie, economische groei en stedelijke vernieuwing.

Witteveen+Bos adviseert verschillende gemeenten over het te voeren mobiliteitsbeleid. We zetten onze verkeerskundige kennis en onze kennis van verkeersmodellen in om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen in een gebied. De belangrijkste stromen vormen de basis voor de krachtlijnen voor de toekomst van het verkeer in een gebied. Fietszones, circulatieplannen en een eenvoudiger parkeerbeleid zijn enkele van de accenten.

Smart mobility

Ons werkveld bestaat onder meer uit het uitvoeren van bereikbaarheidsstudies, verkenningen, planstudies, tracéanalyses (HOV, trein- en wegvervoer) en het uitwerken van verkeerskundige- en mobiliteitsoplossingen. Denk daarbij aan smart mobility (digitalisering en automatisering van de mobiliteit) en MaaS (Mobility as a Service, zoals deelmobiliteit, parkeren en hubs) op zowel stedelijk, regionaal als rijksniveau. We analyseren de effecten van beleids- en ontwerpkeuzes en integreren we deze met sociale- en milieueffecten. We doen dit op basis van slimme meettechnieken om verkeersdata te verzamelen en krachtige simulatiemodellen. Dit leidt tot een integrale afweging van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Active travel

Lopen en fietsen neemt veel minder ruimte in dan auto’s en openbaar vervoer. Gebiedsinrichtingen waarbij fietsers en voetgangers centraal staan, laten meer ruimte voor andere opgaven zoals klimaatadaptatie, waterberging en groen. Ook is de CO2-voetafdruk van langzaam verkeer kleiner dan van gemotoriseerd verkeer.

De openbare ruimte in stedelijke gebieden wordt de komende jaren heringericht om duurzame mobiliteit optimaal te faciliteren. Daarbij staat ontwerpen vanuit de menselijke maat centraal. Het STOMP-ontwerpprincipe biedt ons daarin handvatten. Binnen STOMP staat niet de auto centraal bij de inrichting van de ruimte, maar staat eerst de voetganger (Stappen) voorop, dan de fietser (Trappen) en dan OV en MaaS. Tenslotte wordt de privé-auto meegenomen in de inrichting.

Fiets- en voetgangersinfrastructuur

Het ontwikkelen en stimuleren van voetgangers- en fietsvriendelijke infrastructuur is, met name in verstedelijkte gebieden, een ideale manier om CO2-uitstoot te reduceren, lichaamsbeweging te stimuleren en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Witteveen+Bos heeft op het gebied van fietsinfrastructuur de nodige ervaring. Uniek is onze ruimtelijke analyse waarin we bepalen hoe fietspaden en kruisingen gerealiseerd kunnen worden in een dichtbebouwde omgeving. We brengen deze kennis wereldwijd in praktijk, onder meer in dichtbevolkte stedelijke gebieden in Azië, zoals Singapore, met bijvoorbeeld het inzetten van onze Fietspadplanner.

Waar is de voetganger?

Steden missen vaak de informatie en instrumenten om de aanwezigheid van voetgangers, knelpunten in het netwerk en aantrekkingsfactoren in kaart te brengen. Dat maakt het moeilijk om onderbouwd voetgangersbeleid uit te stippelen, effectieve keuzes te maken voor stedelijke ontwikkeling en goed beheer in te richten.

Het team van data- en mobiliteitsexperts van Witteveen+Bos heeft in samenwerking met gemeente Rotterdam de LoopMonitor ontwikkeld. Dit datagedreven analyseplatform geeft inzicht in de voetganger en het voetgangersnetwerk, zodat steden en ontwikkelaars actief kunnen prioriteren en ontwerpen voor deze duurzame, efficiënte en actieve modaliteit.

De LoopMonitor geeft informatie op wijk- of stadsniveau en toont de intensiteit, capaciteit en kwaliteit voor voetgangers op straatniveau. Hiermee kunnen kwantitatieve vergelijkingen worden gemaakt en de impact van de ruimtelijke beleidsscenario's en ontwerpen op voetgangers objectief en kwantitatief in kaart worden gebracht.

Meer informatie?

<>