Renovatie spaarbekken Kluizen - MER en omgevingsvergunning

Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert De Watergroep drinkwater aan een groot deel van Noord-Oost-Vlaanderen, het Meetjesland tot het Waasland. Op basis van het oppervlaktewater, dat gecapteerd en gebufferd wordt in twee grote spaarbekkens, kan het productiecentrum tot wel 60 miljoen liter drinkwater per dag produceren.

Beide spaarbekkens bevinden zich volledig bovengronds. Echter is de waterdichtheid van het oudste spaarbekken aangetast, waardoor het aan renovatie toe is. Witteveen+Bos behartigt het stedenbouwkundig luik van de omgevingsvergunningsaanvraag om deze renovatie te kunnen realiseren, maakt een project-MER op en biedt ondersteuning in het communicatie- en participatietraject. Dit met als hoofddoel het bekken opnieuw lekdicht te maken.

Verwering PE-folie leidt tot renovatie spaarbekkens

De waterdichtheid van dergelijk spaarbekken wordt gegarandeerd door een dunne PE-folie, die zich op de bodem en tegen de dijken bevindt. Gezien de dijken ongeveer 50 jaar geleden gebouwd werden en er zich tussen de breukstenen op de dijk heel wat zand en slib verzameld heeft, is het dijklichaam gedeeltelijk begroeid en hebben planten er zich in geworteld. Bovendien fluctueert de waterstand in het bekken doorheen het jaar, waardoor de folie eveneens onderhevig is aan temperatuurverschillen en vochtigheid. Dit alles tast de PE-folie aan, waardoor lekkages ontstaan.

Uit monitoring en onderzoek blijkt dat er - ten gevolge van de ouderdom van het bekken en de verwering van de PE-folie - ongeveer 5.000 m³ water per dag wegstroomt, via lekken in de bodem en de dijklichamen. Gezien de lekken zich wijdverspreid over de volledige oppervlakte bevinden, kan de exacte locatie ervan momenteel niet geïdentificeerd worden.

Daarom zullen onderstaande renovatiewerken doorgevoerd worden:

 • Het verwijderen en terugplaatsen van de bestaande stenen op de dijken van het bekken;
 • Het verwijderen van het zand en het slib op de bodem van het bekken en de dijken, alsook het terugplaatsen van grond op de bodem;
 • Het heraanleggen van de asfaltwegen is bovenop de dijken en van de asfaltwegenis op de toeritten, die zich op de dijken bevinden, alsook op de bodem van het bekken;
 • Het vervangen van de PE-folie, opdat die opnieuw de lekdichtheid van het bekken verzekert;
 • Het vervangen en aanpassen van betonconstructies voor wateraanvoer naar bekken;
 • De aanleg van collector- en aanzuigleidingen, alsook een lekdetectiesysteem.

Continuïteit drinkwaterproductie prioritair

De grootste uitdaging tijdens dit project is dat het WPC Kluizen tijdens de volledig duur van de werkzaamheden actief moet blijven om de productie van drinkwater te kunnen garanderen. Daarom worden de werken dan ook gefaseerd uitgevoerd, gespreid over een periode van 2 jaar en maakt Witteveen+Bos twee vergunningsdossiers op:

 • Omgevingsvergunning voor de productie en implementatie van een nieuw zonnepanelenveld dat het spaarbekken van de nodige energie moet te voorzien.
 • Een omgevingsvergunning voor de effectieve renovatie van het bekken.

Project-MER schept inzicht in de effecten van de renovatie

Gezien de omvang van het project, is het noodzakelijk een project-MER op te maken om de effecten van de werken op de omgeving in te schatten. Dit zal toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag voor de werken.

In het project-MER bestudeerden we verschillende disciplines, zoals: mobiliteit, bodem, geluid en trillingen, lucht, biodiversiteit en nevendisciplines grondwater, landschap, mens-gezondheid en klimaat. Uit deze effectenstudie blijkt dat er vooral significante effecten vast te stellen zijn op onderstaande domeinen, waarvoor we dan ook milderende maatregelen hebben voorgesteld in het MER:

 • mobiliteit: gezien de werfuitritten en twee fietspaden elkaar kruisen, is er een effect op de kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving voor fietsers;
 • biodiversiteit: de vogelpopulatie wordt verstoord;
 • lucht: We schatten effecten in op luchtkwaliteit, als gevolg van transport van materiaal en het gebruik van specifieke machines.

Bij de overige disciplines werden slechts beperkt negatieve of verwaarloosbare effecten vastgesteld.

Ondersteuning communicatietraject

Naast de opmaak het vergunningsaspect en het project-MER adviseert Witteveen+Bos de klant eveneens bij het communicatietraject. Zo maakten we een infomercial om de bevolking in te lichten over de werkzaamheden en hebben we de klant tijdens de eerste fysieke informatievergadering ondersteund.

De renovatiewerken aan het spaarbekken zouden opgestart worden in de zomer van 2023. Op dit moment wordt het project-MER verder gefinetuned.

Meer weten?

Landschapsplan Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding is een complexe, integrale, binnenstedelijke infrastructurele opgave in Antwerpen. Met dit project wordt de ringweg van Antwerpen (R1) verdiept aangelegd door middel van verschillende tunnel- en sleufconstructies.

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Render groene Croeselaan, Utrecht.
<>