Duurzaamheid en MVO

Zoektocht naar ‘het goede’

Duurzaamheid zit in onze genen. Zo lang als wij bestaan is het een van onze overtuigingen dat wij kunnen en willen bijdragen aan een betere wereld. Ieder tijdperk kent daarbij zijn eigen uitdagingen.

Duurzame ontwikkeling gaat over het samenbrengen van economische ontwikkeling, sociale gelijkheid en bescherming van het milieu. Of zoals de klassieke Brundtland-definitie zegt: ‘Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Sinds het begin van de 21e eeuw sturen wereldwijde doelstellingen - eerst de Millenniumdoelen en nu de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN - ons allen in de op te lossen wereldwijde vraagstukken.

Voor Witteveen+Bos betekent duurzaamheid: het goede doen in een omgeving die onderhevig is aan voortdurende maatschappelijke en natuurlijke veranderingen. Het mooie van ons ingenieurswerk is dat wij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet maken in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. We hebben de expertise in huis om complexe vraagstukken te ontrafelen tot op te lossen materie waaraan concrete acties gekoppeld kunnen worden. We ontwerpen door ‘met een vooruitziende blik’ de juiste keuzes te maken. Ontdek hoe onze duurzame ontwerpprincipes hier bijvoorbeeld bij helpen in projecten.

Ontdek onze duurzame ontwerpprincipes

Doen waar je voor staat

Als ondernemers willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook via onze eigen bedrijfsvoering nemen wij dus onze verantwoordelijkheid door onder meer onze huisvesting en mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Ieder jaar streven wij ernaar om onze milieu-impact te verminderen. Wij rapporteren hierover geïntegreerd in ons jaarverslag. De CO2-Prestatieladder stimuleert als instrument om CO2-bewust te handelen en we zijn trots op onze certificering op niveau 5 op deze ladder. Wil je meer details weten, bekijk dan onze CO2-footprint.

Betrokken

We staan midden in de maatschappij en voelen ons betrokken bij de samenleving. Wij zijn actief in vele (kennis)netwerken. Korte lijnen en intensieve contacten met onderwijsinstellingen resulteren in diverse hoogleraarschappen en veel Witteveen+Bos’ers doceren aan postacademisch en hoger onderwijs. Via kleinere en grotere initiatieven willen wij onze kennis delen en ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. Ons sponsorbeleid ondersteunt deze filosofie en is daarbij vooral gericht op onderwijs en kunst en cultuur. Beiden zijn belangrijk voor een goede samenleving.