Integrale aanpak

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen worden de projecten waaraan wij werken steeds groter en complexer. Dit vereist een transitie van een traditionele, lineaire en monofunctionele ontwerpaanpak naar een integrale, cyclische en multifunctionele ontwerpaanpak. Deze transitie is ingrijpend en volop gaande. Bij integraal ontwerpen staat samenwerking tussen verschillende vakspecialisten, opdrachtgever(s), bestuurders en omgevingspartijen centraal.

Onze benadering

Een traditioneel ontwerpproces verloopt doorgaans lineair, waarbij ontwerp en effectenstudie achter elkaar en door verschillende specialisten worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat pas in een laat stadium van het project negatieve effecten, zoals te hoge kosten of te grote omgevingseffecten, zichtbaar worden. Als er dan op basis van de resultaten van de effectenstudie nog aanpassingen aan het ontwerp moeten worden gedaan, ontstaan er budgetoverschrijding, uitloop van de planning en suboptimale ontwerpoplossingen. Omdat onze opdrachten steeds groter en complexer worden, zijn de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan ook groter. Door schade en schande wijs geworden, hebben wij een nieuwe ontwerpmethode ontwikkeld. 

In onze benadering gaan we niet meer uit van een lineair ontwerpproces, maar van een iteratief, cyclisch ontwerpproces. In het plan van aanpak van een ontwerpopdracht definiëren en plannen wij expliciet meerdere ontwerploops binnen de gegeven looptijd van de opdracht. In welke mate integraal ontwerpen kan worden toegepast is afhankelijk van de opdracht die wij binnen het totale project van de opdrachtgever krijgen en de fase waarin het project zich bevindt. Ieder project is maatwerk, dat geldt voor het implementeren van het gedachtegoed van integraal ontwerpen, de samenstelling van het projectteam en de planning van het ontwerpproces.

Multidisciplinair samenwerken

Onze organisatiestructuur met wereldwijde product-marktcombinaties die onderling nauw samenwerken, waarborgt een integrale projectaanpak. Naast een zeer breed scala aan technische deskundigheid hebben wij ook expertise in huis op het gebied van kosten en financiering, procesbegeleiding, juridische aspecten en gedragswetenschappen.