• Wereldwijd schakelen zowel private als publieke opdrachtgevers ons in

  • Ruim 4.000 projecten per jaar op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw

  • Duurzame en innovatieve oplossingen dragen bij aan de #globalgoals

Maatschappelijke opgaven duurzaam oplossen

Onze opdrachtgevers staan voor grote uitdagingen in hun streven naar het bouwen van leefbare en veilige steden, die goed bereikbaar zijn, met voldoende en schoon drinkwater en een duurzame energievoorziening. Steden en dorpen waar het prettig wonen en werken is en waar bedrijven duurzaam produceren. Wij adviseren en helpen hen om de juiste keuzes te maken en de vraagstukken op te lossen.

Opdrachtgevers en markten

Wereldwijd schakelen zowel private als publieke partijen Witteveen+Bos in bij de opgaven waarvoor zij staan. Wij adviseren aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en de industrie. In de publieke sector werken wij voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De vraagstukken waaraan wij werken betreffen de hele keten van beleid en ontwerp tot contractering en uitvoeringsbegeleiding. Witteveen+Bos streeft naar duurzame relaties met haar opdrachtgevers, zodat we ons zo goed mogelijk in de behoeften en verwachtingen van onze opdrachtgevers kunnen verplaatsen en maximale toegevoegde waarde kunnen leveren.

Het uitvoeren van projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw is ons primaire proces. Onze adviezen en ontwerpen richten zich in hoofdzaak op vier werkterreinen.

4 werkterreinen

Waarde toevoegen via projecten

Jaarlijks werken we aan meer dan 4.000 projecten. In onze projecten en ontwerpopgaven zijn onze zeven duurzame ontwerpprincipes een belangrijk middel om duurzaamheid vorm te geven in onze projecten. De ontwerpprincipes helpen bij de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, het efficiënter en duurzamer gebruik van materialen, betere bescherming van milieu en biodiversiteit en het bevorderen van ketenbeheer en (publieks)participatie. Zo kunnen wij de meeste impact realiseren en maximaal bijdragen aan de voor ons relevante thema’s.

Onze projecten

Integrale aanpak

Complexe vraagstukken vragen om een integrale projectaanpak. Samen met betrokken partijen, ieder met eigen disciplines, zoeken we naar de beste oplossing om gezamenlijk impact te vergroten. Naast technische deskundigheid bundelt Witteveen+Bos expertise op het gebied van bouwkosten en financiering, contracteren en aanbesteden, procesbegeleiding, project- en contractmanagement, juridische en organisatorische aspecten.

Innovatie

Innoveren en kennisontwikkeling doen we in principe in onze projecten. Nieuwe oplossingen vragen dikwijls om ‘launching customers’, opdrachtgevers met lef. We maken veelal slim gebruik van de snelle ontwikkeling in digitale technologieën zoals Virtual Reality, Artificial Intelligence, Building Information Modelling en DNA-technieken. Lees meer over onze digitale oplossingen. Voor een extra stimulans van innovatie en ons ondernemerschap zijn wij in 2017 voor het eerst gestart met het Plus+ Innovatieprogramma. Medewerkers kunnen binnen dit programma hun innovatiedromen waarmaken, nieuwe producten ontwikkelen en zo samen werken aan oplossingen voor smart cities, smart deltas, smart cycles en smart infra.