Hoogwaterbescherming

Het belang neemt toe

De zeespiegel stijgt en het weer toont zich in toenemende mate grilliger en extremer, waardoor rivieren soms in korte tijd veel meer water moeten afvoeren. Daarbij speelt dat droogte en ecologische waarden steeds belangrijkere aspecten worden. Kortom: het belang van hoogwaterbescherming neemt op veel plekken in de wereld toe.

Het inzetten van onze expertise

Witteveen+Bos is betrokken bij veel onderdelen van de hoogwaterveiligheidsopgave. We zijn werkzaam in onder andere de veiligheidsbeoordeling en het ontwerp van  waterkeringen, de analyse van en beleidsvorming voor waterveiligheid en planstudies van dijkversterkingen. Daarnaast adviseren we op het gebied van rivierverruimingen en gebiedsinrichting. Ook zijn we betrokken bij onderzoeksprogramma’s over faalmechanismen van waterkeringen.

Onze projectteams bestaan uit een bundeling van uiteenlopende disciplines met elk een eigen expertise. Zo kunnen we vraagstukken en projecten multidisciplinair aanvliegen om tot de beste oplossing te komen.

Systeemkennis, klimaatgerichte focus en innovatie

Naast de techniek staan klimaatbestendige oplossingen, ontwerpen op levenscyclus, projectomgeving en bestuurlijke besluitvorming centraal in onze aanpak. We zien het als onze taak om een klimaatrobuuste inrichting actief te bevorderen in projecten, ook bij renovaties en herontwikkelingen (‘build back better’). We werken vanuit expertise en ervaring, maar kijken ook graag naar innovatieve en duurzame oplossingen.

In een integrale visie op het zee- en rivierengebied moeten opgaven en ontwikkelingen rond waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en natuur- en ruimtelijk-economische ontwikkeling samenkomen. Wij streven naar oplossingen die al deze belangen zoveel mogelijk met elkaar verenigen. Dat vergt een grondig, integraal begrip van de systemen waarin we aanpassingen doen.

Ecologische gevolgen

In de afgelopen decennia is het bewustzijn gegroeid dat ingrepen op het gebied van hoogwaterveiligheid ook significante ecologische gevolgen (kunnen) hebben. En dat deze gevolgen steeds scherpere en meer integrale afwegingen vergen. In onze waterrijke omgeving staat veilig wonen bovenaan en is het de uitdaging dit te bereiken met de natuurwaarden. Daarom zijn wij één van de founding members van Ecoshape, de stichting die zich inzet voor de toepassing van Nature Based Solutions (NBS). Het bewaken en verbeteren van biodiversiteit is een belangrijk punt van aandacht voor ons.

Meer informatie?

<><>