KIJK: dijkversterking Hollandsche IJssel

Voor de veiligheid van ruim 200.000 bewoners in de Krimpenerwaard wordt de dijk van de Hollandsche Ijssel versterkt en verhoogd. Voor project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) zijn de projectpartners momenteel aan de slag met de eerste uitvoeringsontwerpen.

KIJK heeft als doel om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken zodat men er veilig kan blijven wonen, werken en recreëren. Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV zijn, in opdracht van de aannemerscombinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort, betrokken bij de planuitwerking- en uitvoeringsfase. Het project wordt uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

10 km dijk met ruim 700 gebouwen

In het dijkversterkingsproject wordt 10 kilometer IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak versterkt. Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2018 werd het voorkeursalternatief vastgesteld, dat per dijkvak aangeeft op welke manier de waterkering versterkt kan worden. In de planuitwerkingsfase is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. De kennis van de ingenieursbureaus, de aannemerscombinatie en het hoogheemraadschap is al vroeg in de planuitwerkingsfase samengebracht. Dat is omdat het gaat om een complexe dijkversterkingsopgave, met technische en financiële uitdagingen. De samenwerkende partijen hebben met deze aanpak een gedegen plan voor de dijkversterking gemaakt. 

Betrouwbaar, maakbaar, vergunbaar

De projectpartners hebben eerst het ontwerp uitgewerkt voor het vergunningentraject, waarbij verschillende onderzoeken uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat het ontwerp betrouwbaar, maakbaar en vergunbaar is. Daarbij worden inpassing, uitvoerbaarheid en duurzaamheidsdoelstellingen meegenomen, evenals de effecten op natuur, archeologie, bodem, cultuurhistorie en grondwater. Ook worden de milieueffectrapportage (MER) en het Projectbesluit Omgevingswet uitgewerkt.

Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn bij dit project betrokken. Om de zorgen over schade door trillingen bij het inbrengen van damwanden weg te nemen, is een damwandproef uitgevoerd. Hier heeft Witteveen+Bos zijn expertise ingebracht, onder andere met het plaatsen van eigen trillingsmeters. De uitkomst van het trillingsonderzoek is aanleiding om lokaal extra te monitoren en de uitvoeringsmethode daarop aan te passen.