Dijkversterking Wolferen Sprok

De Waaldijk tussen Wolferen en Sprok, bij Nijmegen, wordt versterkt in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  In opdracht van Waterschap Rivierenland hebben de landschapsarchitecten van Witteveen+Bos, in samenwerking met Bureau Stroom, voor de 13,1 kilometer lange dijk een belevingswaardenonderzoek en een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld.

Participatief proces

Het verbeteren van de waterveiligheid kan niet zonder dat er begrip en acceptatie is bij de bevolking voor de versterkingsoplossing. Daarom betrekt het waterschap in een vroegtijdig stadium de omgeving bij de totstandkoming van de versterking, zodat ook het ‘verhaal van de dijk’ wordt meegenomen. Het ruimtelijk kwaliteitskader geeft hier invulling aan.

In een participatief proces met de omgeving is een gebiedsanalyse uitgevoerd en er zijn diverse gesprekken en bijeenkomsten met betrokkenen geweest. Er is onderzoek gedaan naar de belangrijkste kenmerken en kernkwaliteiten van dit dijktraject.  Daarna is er een ruimtelijke visie opgesteld die is uitgewerkt in ontwerpprincipes, aandachtspunten en ambities voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij de dijkversterking.

Het succes van dit project lag in de geïntegreerde aanpak van het ruimtelijk kwaliteitskader, het belevingswaardenonderzoek en het participatie-/communicatieproces. Het belevingswaardenonderzoek vormt één van de bouwstenen van het ruimtelijk kwaliteitskader. Hiermee is geborgd dat de belevingswaarden concreet worden en naast meer feitelijke informatie vertaald zijn in uitgangspunten voor de dijkversterking.

Het belevingswaardenonderzoek is geïntegreerd in het participatieproces en voedt daardoor het draagvlak van de bevolking voor het kwaliteitskader. Daarnaast zijn de conclusies uit diverse conditionerende onderzoeken opgenomen in het kwaliteitskader.

Door deze aanpak wordt de inhoud van het kader herkend en erkend door zowel mensen uit het gebied, experts op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie en betrokken beleidsadviseurs. Hiermee wordt het ruimtelijk kwaliteitskader een gespreksmiddel met de omgeving en niet louter een landschapsarchitectonische studie.

Meer weten?

<>