• Bodemenergie, WKO, BEO, diepe geothermie

  • Warmterecuperatie, valorisatie reststromen, productie biogas, warmtepompen, ORC-technologie

  • Ontwerp warmte- en koudenetten

Duurzame warmte, koeling en warmtenetten

Het grootste gedeelte van onze energievraag gaat naar het verwarmen en koelen van gebouwen en productieprocessen. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen zal de transitie naar het gebruik van duurzame warmte en -koeling cruciaal worden. Op districtsniveau (zowel stadswijken als industriezones) is een verduurzaming van de verwarming en koeling mogelijk door gebruik te maken van de beschikbare bodemenergie zoals WKO en BEO, diepe geothermie, energiewinning uit biomassa en distributie warmtenetten. Bedrijven kunnen hun warmte- en koudevraag verduurzamen en kosten besparen door gebruik van restwarmte uit andere processen, introductie warmtepompen of ORC-technologie of gebruik van alternatieve brandstoffen zoals reststromen en biogas.

Witteveen+Bos heeft ervaring met het realiseren van duurzame warmte en koeling, zowel op stedelijk niveau als bij industrie. Diensten die we leveren zijn onder meer de uitvoering van haalbaarheidsstudies en ontwerp en engineering van de geselecteerde technologie. Daarnaast voeren wij studies uit naar ontwerp en tracékeuze van warmte en koudenetten en de in- en uitkoppeling van deze thermische energie in bestaande gebouwen en processen.