Ostend Science Park - duurzaam wetenschapspark in Vlaanderen

Ostend Science Park (OSP) is een wetenschapspark gevestigd in Oostende. Op dit bedrijventerrein willen de UGent, POM West-Vlaanderen en de Haven van Oostende bedrijven clusteren, die werkzaam zijn in de blauwe economie en on site R&D-activiteiten ontwikkelen. OSP wil een plek voor kenniswerkers zijn en hanteert een ambitieuze duurzaamheidsvisie.

Om deze bedrijven te kunnen voorzien van de nodige testfaciliteiten en knowhow is het noodzakelijk om bij de ontwikkeling van het wetenschapspark te focussen op innovatie, duurzaamheid en het energieneutraal karakter van de site. Het doel: maximaal inzetten op lokale productie van hernieuwbare energie en duurzame gebouwverwarming en koeling.

Duurzaam en innovatief energieconcept

Om aan deze ambities te kunnen voldoen, heeft Witteveen+Bos in samenwerking met Th!nk-E en BDO een studie uitgevoerd rond het ontwerp en het businessmodel van een duurzaam en innovatief energieconcept. Een project dat kadert binnen het Europese Interreg project BISEPS en Heatnet NWE.

Binnen dit project onderzochten we de techno-economische haalbaarheid van een energiegemeenschap voor het Ostend Science Park. Een energiegemeenschap heeft als doel de lokaal geproduceerde hernieuwbare energie maximaal ter plaatse te gebruiken en duurzame warmte en koude te delen tussen verschillende bedrijven, die zich zullen vestigen op het terrein.

Van concept naar businesscase

Om hierop een antwoord te kunnen bieden, onderzochten we drie scenario’s:

  • Een lage temperatuur warmtenet op basis van ondiepe geothermie;
  • Individuele warmtepompen per gebouw;
  • Een warmtenet gevoed door restwarmte uit de regio.

We voerden een technische analyse uit, alsook dynamische simulaties en maakten daarnaast een berekening van de total cost of ownership (TCO) van het energiesysteem. Op basis hiervan kregen we een beeld van het energieconcept met de laagste kosten over de levensduur.

Jaarlijkse energiekosten liggen niet hoger dan klassieke energiesystemen op aardgas

In een tweede fase van dit project vertaalden we de warmteconcepten naar een financieel haalbaar businessmodel voor OSP en de bedrijven. Bij de uitwerking van het business- en exploitatiemodel gingen we ervan uit, OSP zal daarover later nog beslissen, dat het energiebeheer uitbesteed zou worden aan een derde partij, zoals een energy service company (ESCO) die de bedrijven ontzorgt. Zo zou een ESCO kunnen investeren in de energie-assets voor productie en distributie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en koude en deze gedurende 25 jaar beheren.

We concludeerden dat er een rendabel businessmodel bestaat voor een ESCO wanneer deze investeert in een collectief en duurzaam energieconcept op het bedrijventerrein. Ook toonden we op basis van financiële modellering aan dat de jaarlijkse energiekosten voor de bedrijven bij het duurzaam energieconcept niet hoger liggen dan bij een klassiek energiesysteem op aardgas.

Op basis van deze studie en advies van Witteveen+Bos heeft OSP gekozen omin het nieuwe deel  van de inrichtingswerken geen nutsvoorzieningen voor aardgas op te nemen. Zo zal Ostend Science Park in de verdere evolutie zoveel als mogelijk inzetten op een aardgasloze ontwikkeling van het wetenschapspark.

Haven van Oostende

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>