• Gelijkwaardige samenwerking met stakeholders

  • Integrale planvorming

Gebiedsgerichte samenwerking en participatie

Gebiedsgericht werken vormt in onze visie de sleutel tot een optimale ruimtelijke inrichting. Het vertrekpunt voor planvorming is daarbij niet een door overheden geformuleerde concrete beleidsopgave. Deze komt echter voort uit alle opgaven en wensen die in een gebied spelen. Om deze opgaven en wensen te kennen is samenwerking nodig. Niet alleen tussen (semi-)overheden, maar ook met belangen- en private organisaties en individuele bewoners.

Samenwerking in een open setting, waarbij partijen elkaar gelijkwaardig benaderen en zich verdiepen in de opgaven en belangen van andere gebiedspartijen. Samenwerking die niet op voorhand wordt beperkt door sectoraal beleid of sectorale financieringsbronnen, maar waarbij de gebiedsopgave daadwerkelijk integraal wordt benaderd.

Tegelijk begint planvorming wel vaak met één of enkele concrete beleidsopgaven, zijn er (plannings-) randvoorwaarden en is er wel sprake van een op voorhand min of meer afgebakend financieel kader. Er wordt ingezet op (strategisch) omgevingsmanagement. Wij zien het als uitdaging om ook in die context gebiedsgericht samen te werken. Door ‘omgevingsmanagement’ echt onderdeel te maken van ons integrale ontwerpproces, benutten we de ruimte maximaal om partijen in het gebied (stakeholders) als gelijkwaardige samenwerkingspartners transparant te benaderen. Dat betekent voor ons: stakeholders vroeg betrekken en eerst aandacht voor wensen en opgaven in het gebied, en daarna samenwerken in integrale ontwerpsessies. Het is onze overtuiging dat dit de kwaliteit van plannen en het draagvlak daarvoor vergroot. Door het gebiedsgericht samenwerken worden eventuele risico’s in de planvorming zoals late wijzigingen in de plannen of vertraging door gebrek aan draagvlak (beter) beheersbaar.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

PMC-leider Planstudies en procesmanagement

Rianne Albers-Schouten

Vestigingshoofd Heerenveen