Meanderende Maas: versterking van de dijk en meer ruimte voor de Maas

Het project Meanderende Maas gaat het 25 kilometer lange dijktraject tussen Ravestein en Lith versterken. Daarnaast krijgt de Maas meer ruimte, zowel aan de Gelderse als aan de Brabantse kant van de rivier.

Dijkversterking wordt gecombineerd met rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Dit leidt tot verbeterde waterkerende constructies, een hogere recreatieve, ecologische en economische waarde en lagere waterstanden tijdens extreme rivierafvoeren ten opzichte van de huidige situatie. Het gebied met 270.000 inwoners maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De tien partners in de projectorganisatie Meanderende Maas hebben het voorkeursalternatief vastgesteld. Witteveen+Bos heeft, als penvoerder van het consortium van drie adviesbureaus, dit voorkeursalternatief tot op detailniveau uitgewerkt. Deze vormt het kader voor de maatregelen die worden getroffen met betrekking tot de dijken, de uiterwaarden en het integrale gebied.

Het voorkeursalternatief is iteratief geoptimaliseerd op het gebied van ruimtelijke inpassing, economische aspecten, geotechnische aspecten, ecologische aspecten en hydraulische en morfologische aspecten.

Participatief ontwerp

Gedurende het project is intensief met de omgeving samengewerkt. Lokale stakeholders, bedrijven, landeigenaren en inwoners zijn betrokken bij het ontwerp van het gebied. Naast de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp zijn ook de kostenraming en voorbereidende documenten voor het bestuurlijke proces opgesteld.

Het consortium bestaande uit Witteveen+Bos, Tauw en Land-id werkt samen met de projectorganisatie Meanderende Maas. Dat bestaat uit de volgende partijen: Waterschap Aa en Maas, Waterschap rivierenland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Gemeente Oss, Gemeente Wijchen, Gemeente West Maas en Waal, Ministerie I&W, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.