Omgevingsvisies OVER-gemeenten

De Omgevingswet komt er aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. De gemeenten Oostzaan en Wormerland, samen de OVER-gemeenten, hebben aan de hand van de nieuwe wet hun omgevingsvisies herzien.

De omgevingsvisies en beleidsstukken bieden een strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van de gemeenten. Ze ondersteunen de realisatie van gedragen, evenwichtige en integrale oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Bij het opstellen ervan is het van belang dat de kernkwaliteiten van de gemeenten behouden blijven en er draagvlak is vanuit bewoners en andere stakeholders.

Wij begeleiden de OVER-gemeenten bij het doorlopen van een intensief participatietraject met ambtelijke organisaties, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere ketenpartners. De omgevingsvisie wordt zo in co-creatie met de omgeving opgesteld en er wordt ingezet op innovatieve participatiemiddelen zoals de generatiegesprekken waarbij ouderen en jongeren met elkaar in gesprek gaan over het verleden en de toekomst van de gemeenten. We hebben een dromenboom opgesteld en straatenquêtes afgenomen waarbij de leden van ons projectteam het gesprek aangingen met bewoners.

Witteveen+Bos werkt in dit project samen met Rho Adviseurs en Atrivé. Deze drie bureaus brengen elk hun eigen expertise in om tot resultaat te komen. Witteveen+Bos is hoofdaannemer en verantwoordelijk voor het projectmanagement, de begeleiding van de participatietrajecten, formuleert beleidsregels voor onder andere natuur, infrastructuur en de energietransitie en is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

Deel dit project