Watermanagement

Droge voeten, voldoende water en een goede waterkwaliteit zijn belangrijke aspecten voor de landbouw, natuur en de maatschappij. Klimaatverandering, socio-economische veranderingen, bodemdaling, zeespiegelstijging en veranderend afvoerregime van de grote rivieren en lozing van (opkomende) stoffen zorgen ervoor dat  het waterbeheer steeds complexer en uitdagender wordt. Wij zetten ons in voor een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem. Dit doen we door een diepgaande en integrale  analyse van het watersysteem en een goede afweging van alle belangen. Hierdoor kunnen we passende oplossingen aandragen voor de uitdagingen die op ons afkomen, nu en in de toekomst.

Om tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen te komen doorlopen we het proces van beleid- en planvorming tot uitvoering. We werken mee aan bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, GRP, STRONG en gebiedsdossiers waterwinning. We analyseren, modelleren en toetsen watersystemen voor wateroverlast (NBW), riolering (BRP) en zoetwatervoorziening. We ontwerpen en optimaliseren het watersysteem voor o.a. Ruimtelijke Adaptatie, Natura 2000, beekherstel en vispassages. Voor het beheer van watersystemen stellen we Beslissings Ondersteunende Systemen op en ondersteunen met Asset Management. We werken mee aan multi-disciplinaire projecten. Daarvoor verzorgen we het ontwerp van het oppervlaktewatersysteem, geohydrologische uitgangspunten en bemalingen. In onze werkzaamheden gebruiken we verschillende softwarepakketten zoals Infoworks, ArcMap, QGIS, SOBEK, regionale grondwatermodellen, MODFLOW, NHI, GIS en Python.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Herman Mondeel

Herman Mondeel

PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie