Ecohydrologische studie:

Basis voor herstelmaatregelen voor Natuurreservaat De Zegge

Het oudste natuurreservaat van België in stand houden? Dat is onze nieuwe uitdaging. Zo willen we op een duurzame manier de instandhouding en het herstel van het laagveenmoeras realiseren, alsook de populatie moerasvogels.

Coöperatie in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos

Het natuurgebied De Zegge is een restant van het voormalig laagveengebied Geels Gebroekt, dat te lijden heeft onder intensieve landbouw. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, zal Witteveen+Bos - in samenwerking met de Bodemkundige dienst van België en het Nederlandse KWR Watercycle Research Institute - een ecohydrologische studie verrichten.

Herstelplan laagveenmoeras en vogelpopulatie volgens Europese doelen

Het ANB wenst immers te onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan de Europese natuurdoelen, specifiek voor dit gebied. Om te voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgever, moeten de herstelmaatregelen ecohydrologisch onderbouwd worden.

De kern van onze opdracht, die start vanaf februari 2021, bestaat uit onderstaande stappen:

  • We maken een gedetailleerde beschrijving van de actuele hydrologie;
  • We kwantificeren “historische” ingrepen, die de veenafbraak hebben veroorzaakt;
  • Op basis hiervan zoeken we naar hydrologische herstelmaatregelen;
  • We gaan na wat de effecten van de voorgestelde herstelingrepen zijn voor het natuurgebied.

Multidisciplinaire aanpak

Om alle mogelijke hydrologische herstelscenario’s te kunnen bepalen, moeten de effecten doorgerekend worden. Dit zullen we doen aan de hand van een grondwatermodel.

Meer informatie

<>