Gepubliceerd op 17 december 2020

Webinarreeks Robuuste Watersystemen

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen geboden kunnen worden. Daarom starten wij vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen waarbij een Witteveen+Bos'er samen met een partner, klant of con-collega een webinar verzorgt. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht. Nieuwsgierig geworden? Schrijf je nu in voor een of meerdere webinars. De webinars duren ongeveer een uurtje. 

Webinarplanning

De 10-delige reeks is 12 januari van start gegaan. De webinars die al geweest zijn kun je hier terugkijken:
01 | Integrale introductie (12-01-2021)
02 | Droogte & zoetwatervoorziening (26-01-2021)
03 | Droogte & natuur (09-02-2021)
04 | Vitale bodem (23-02-2021)
05 | Bodemdaling & grondwaterstand (09-03-2021)
06 | Wateroverlast (23-03-2021)
07 | Hitte en watersysteem (06-04-2021)

Hieronder vind je het complete overzicht van de nog geplande webinars:

20 april 10.00

Waterkwaliteit

Het klimaat verandert en dat heeft effect. Niet alleen in kwantitatieve, maar ook kwalitatieve zin… vissen sterven als gevolg van droogval of zuurstofloosheid,  recreanten ondervinden een toenemende overlast door algenbloei en kroos, drinkwaterbedrijven krijgen steeds vaker te maken met hoge concentraties stoffen en bewoners klagen steeds meer over stankoverlast, etc. Is er dan helemaal niets aan te doen? In deze webinar duikt Marloes van der Kamp met haar publiek in de wondere wereld van de waterkwaliteit. Vanuit een systeemanalytische bril pakken we het vraagstuk bij de kop en bieden we handvatten voor klimaatadaptatie en mitigatie. Hierbij kijken we over de grenzen van het vakgebied en leggen links met de bodem en waterkwantiteit.
Inschrijven niet meer mogelijk

4 mei 10.00

Circulariteit

Om droogte en verzilting te voorkomen zou op veel plekken effluent van rioolwaterzuiveringen ingezet kunnen worden als zoetwaterbron. Rwzi’s worden ook steeds vaker uitgerust met effluentnabehandeling om vergaand nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Het effluent dat hierbij ontstaat is van veel hogere kwaliteit dan we tot nu toe hadden. En dat biedt mogelijkheden. In deze webinar gaat Arjen van Nieuwenhuijzen in op de waarde van circulaire ketensluiting van robuuste watersystemen. Met Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas) introduceert hij de kansen en uitdagingen voor watercirculariteit en bediscusieert de waarde en haalbaarheid van waterketensluiting.

18 mei 10.00

Gebiedsproces

In deze interactieve afsluitende webinar, geleid door Jacqueline Bulsink, blikken we op een interactieve manier terug op de besproken systemen (i.e. water, natuur, land en stad, bodem). In plaats van in te gaan op de inhoud kijken we naar het proces in het gebied waarin deze systemen spelen. Hierin staat de vraag centraal: hoe zorgen we voor succesvol advies over robuuste watersystemen en welke middelen zijn hiervoor nodig? In deze procesanalyse ligt de nadruk op integraliteit: het betrekken van de juiste sociale actoren (i.e. overheden, waterschappen) op het juiste moment in het proces.

01 | Integrale introductie

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling vragen om een heroriëntatie op ons watersysteem. De uitdaging voor 2050 is: wat moeten we doen om richting een klimaatrobuust watersysteem te komen. Sebastiaan Schep van Witteveen+Bos en Tim van Hattum van de WUR gaan in dit webinar in op de uitdagingen die nu spelen en hoe we met onze kennis tot een passend antwoord te komen. Het integrale begrip van onze watersystemen vormt hiervoor de basis.

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>

02 | Droogte & zoetwatervoorziening

In dit webinar wordt ingegaan op de problematiek en oplossingen rondom het thema droogte en zoetwatervoorziening. Ebbing van Tuinen gaat in op de achtergronden van droogte en zoetwatervoorziening, de analyse van de maatschappelijke effecten in brede zin en de ideeën over de gewenste en noodzakelijke oplossingsrichtingen zoals hemelwater meer benutten, het verbeteren wateraanvoer en adaptatie. Jip Welkers van Vitens presenteerde Panoroma Waterland, een concept waar ruimtelijke inrichting het watersysteem volgt.

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>

03 | Droogte & natuur

Dit webinar gaat over de problematiek rondom het thema verdroging. Verdroging is een belangrijk onderwerp voor de natte natuur in onze delta en het gevolg van structurele ontwatering, toename in grondwateronttrekkingen en vermindering in grondwateraanvulling. Naast verdroging wordt ingegaan op droogte. Droogte is in principe een natuurlijk fenomeen, maar de droogteproblematiek neemt toe door klimaatverandering. Flip Witte en Remco van Ek gaan in dit webinar in op de achtergronden van verdroging en droogte, de analyse van effecten op natuur, het huidige beleid en wat er mogelijk is op het gebied van concrete maatregelen.

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>

04 | Vitale bodem

In dit webinar zoomt Corinne Koot in op de rol van de bodem in relatie tot het behalen van klimaatdoelen en een klimaatrobuust watersysteem, zowel in landelijk gebied als in stedelijk gebied. Want hoewel vitale bodem vooral wordt geassocieerd met het landelijk gebied (en de opgaven/functies landbouw en natuur), is een vitale bodem ook essentieel bij het behalen van klimaatdoelen en een toekomstbestendig gebruik van het bodem- en watersysteem in stedelijk gebied. Vervolgens gaan we met Matheijs Pleijter van Aequator en dagvoorzitter Judith van Mortel van HAS Hogeschool de diepte in over organische stof in de bodem.

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>

05 | Bodemdaling & grondwaterstand

Het klimaat verandert en dat heeft effect op het watersysteem. Enerzijds stijgt de zeespiegel en anderzijds daalt de bodem in grote delen van Nederland nog sneller door droogte. De bodemdaling heeft effect op de agrarische sector, onze waterveiligheid en op het beheer en onderhoud van de bebouwde omgeving. Bodemdaling is dus een acuut en integraal probleem dat samenwerking vergt van regionale en nationale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In deze webinar gaan Matthias Hoendermis en Ingrid van den Brink samen met Jeroen Mekenkamp van Platform Slappe Bodem (PSB) en Elisabeth Ruijgrok onder andere in op de vragen: Hoe ontstaat bodemdaling en wat zijn de gevolgen voor het watersysteem en het klimaat? Hoe ga je om met bodemdaling? En hoe kan per gebied een weloverwogen keuze worden gemaakt?

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>

06 | Wateroverlast

Wateroverlast in bebouwd en landelijk gebied is een grote uitdaging, onder andere door toenemende klimaatextremen. Wat is de huidige stand van zaken? Wat komt er door klimaatverandering op ons af? En hoe speelt het beleid daarop in? Karin Snel (Universiteit Utrecht) en Jaap Klein behandelen deze onderwerpen en meer aan de hand van een casus waarbij de samenhang met andere thema’s aanbod komt.

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>

07 | Hitte en watersysteem

Door klimaatverandering en verstedelijking kan de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog oplopen. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Om hittestress in beeld te brengen heeft Wittveen+Bos met Wageningen Universiteit de hittekaart gevoelstemperatuur gemaakt. Hiermee kan worden bepaald waar verkoelende maatregelen nodig zijn en kan ook het effect daarvan doorberekend worden. Anna Goede vertelt er meer over in dit webinar.

Download presentatie >>
Download vraag & antwoord >>