Geuronderzoek en -advies

In het schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO) uit 2018, uitgevoerd door het Departement Omgeving, gaf 15 % van de Vlamingen aan geurhinder te ondervinden. Hierin hebben de categorieën ’industrie’, ‘landbouw’ en ‘waterzuivering’ samen ongeveer eenzelfde aandeel als de respectievelijke categorieën ‘verkeer’ en ‘buren’ (concreet gaat het hier voornamelijk over de uitstoot van rook via kachels).

Dit toont aan dat er zeker nog winst te boeken is qua geuremissie binnen industriële- en landbouwbedrijven. Het beheersen van geuremissies voorkomt immers klachten uit de omgeving en kan een positief effect hebben op onder andere het (her)vergunningstraject van bedrijven.

Witteveen+Bos heeft alles in huis, inclusief een olfactometrie laboratorium, om het geurprobleem van klanten van A tot Z in kaart te brengen en hen te adviseren omtrent de reductie van geurhinder. We lichten graag het proces toe:

  • We hebben ervaring in het veld met het bemonsteren van verschillende soorten bronnen, zoals o.a.: geleide emissies, biobedden, afvalwatertanks, …
  • We voeren snuffelploegmetingen uit, conform de code van goede praktijk.
  • Tijdens de staalname meten we standaard de overige fysische parameters , zoals o.a. het debiet, temperatuur, luchtvochtigheid, …
  • Met de olfactometrische analyse bepalen we de geurconcentratie van de stalen in ons eigen geurlaboratorium en dat volledig conform de Europese norm (NEN-EN 13725).
  • Na het bepalen van de geurconcentratie in het geurlabo of het berekenen van de geuremissie op basis van kengetallen beschikken we over verschillende modellen om de geurverspreiding inzichtelijk te maken. Afhankelijk van de impact op de omgeving kunnen we onderzoeken welke mitigerende maatregelen (end of pipe, procesmatig, …) aangewezen zijn om de hinder te reduceren.

Meer informatie?

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht