Energietransitie

Versnellen naar een integraal systeem

De transitie van fossiel opgewekte energie naar energie uit niet-fossiele bronnen is een van de grote uitdagingen die we als maatschappij aangaan. Vanuit het Klimaatakkoord liggen de CO2-reductiedoelstellingen wettelijk vast. Onze CO2-emissies moeten drastisch worden teruggedrongen. Hoe doen we dit en hoe halen we de gestelde doelen?

De energietransitie vereist een andere inrichting van de energieketen, van opwekking tot verbruik. Witteveen+Bos, actief in de gehele energieketen, biedt technisch, economisch en uitvoeringsadvies om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Immers, de tijd dringt!

Integraal systeem

Een van de belangrijkste opgaven is de vraag hoe we nieuwe, duurzame energieoplossingen van productie tot distributie en gebruik samenbrengen in een systeem. Daar is Witteveen+Bos als multidisciplinair adviesbureau bij uitstek op toegerust. Met onze uiteenlopende expertises helpen wij opdrachtgevers in de hele waardeketen van opwekking, opslag, distributie en advisering voor het optimaliseren van energiegebruik.

Zo werken we op (supra)nationaal niveau voor de Rijksoverheid (onder andere het ministerie van EZK) waarvoor we onder meer een energiescenario-studie kernenergie hebben geschreven, zijn we betrokken bij het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) en werken we mee aan het realiseren van snellaadinfrastructuur in het programma Stopcontact op Land. Begin 2023 hebben we een raamovereenkomst afgesloten met Gasunie om de bestaande infrastructuur aan te passen aan niet-fossiele gassen (o.a. CO2, waterstof).

Juiste keuzes maken en oplossingen implementeren

Op regionaal/lokaal niveau zijn we betrokken bij het opstellen van energiestrategieën voor ontwikkelaars, gemeenten, regionale overheden en gebouweigenaren. Zo werken wij voor diverse regio’s aan Regionale Energie Strategieën (RES), warmtenetten en warmteprogramma’s.

Op wijkniveau draagt Witteveen+Bos bij aan het inrichten van aardgasvrije wijken, bijvoorbeeld door  alternatieve energiebronnen in kaart te brengen. Op bedrijventerreinen helpen we verschillende bedrijven met energiebesparing, aardgasvrij maken van hun processen en het delen van energie in energiehubs. Wij helpen bij het maken van de juiste keuzes, en daarna bij de voorbereiding en implementatie van nieuwe energiesystemen en contractering.

Op welke domeinen zijn we actief?

Elektriciteit

Naar een betaalbare en stabiele energievoorziening

Het doel van het Klimaatakkoord is een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050, waarbij bestaande fossiele bronnen worden vervangen door niet-fossiele bronnen. Het blijft niet bij de transitie van fossiel naar duurzaam. De vraag naar duurzame elektriciteit neemt fors toe door de verregaande elektrificatie in de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. 

Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we aan deze energievraag tegemoet komen en hoe houden we deze betaalbaar? Witteveen+Bos draagt bij aan deze uitdagingen op verschillende domeinen en niveaus.

We bestrijken een aanzienlijk deel van de elektriciteitsketen: van verkennende studies, bijvoorbeeld voor het ministerie van EZK, en inpassingsstudies (bijvoorbeeld voor Tennet), tot concrete ontwerpen voor energie-infrastructuur (o.a. voor regionale netbeheerders, walstroom, laadinfrastructuur).

Deze ontwikkelingen brengen  Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we aan deze energievraag tegemoet komen en hoe houden we het betaalbaar? Witteveen+Bos draagt bij aan het oplossen van deze uitdagingen op verschillende domeinen en niveaus. 

Mobiliteit

Laadinfrastructuur en smart mobility

Mobiliteit is momenteel goed voor 30 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Het elektrificeren van het wagenpark van Nederland kan daar significant aan bijdragen. Denk daarbij aan elektrificatie van verschillende vervoersmodaliteiten, zoals personenauto’s, OV-bussen, vracht en bouwverkeer, scheepvaart en mobiele werktuigen.

Cruciaal is het creëren van een (laad)infrastructuur om aan deze elektriciteitsvraag te voldoen en slimme laadoplossingen met bijvoorbeeld batterijen voor bijvoorbeeld werktuigen. Om al die elektrische voertuigen te laten rijden, moeten in 2030 ongeveer 1,8 miljoen laadpalen in Nederland beschikbaar zijn op uiteenlopende locaties: bij particulieren, bedrijven, benzinestations of mobiliteitshubs.

Op gebied van laadinfrastructuur adviseren we gemeentes en andere stakeholders over het overschakelen naar een zero emissie OV. Ook hebben we een tool ontwikkeld om de haalbaarheid van e-bussen in stedelijk OV-gebied of op een remise in kaart te brengen. Een ander onderzoek betreft de haalbaarheid van het integreren van laadinfra in een bestaand systeem.

Gebouwde omgeving

Energiezuiniger en duurzamer

In 2050 zullen in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Ook in andere landen liggen vergelijkbare opgaves. Deze omschakeling vergt het inpassen van andere energiebronnen en -dragers zoals elektriciteit (warmtepompen), opslag (batterijen) of het realiseren van stadswarmteprojecten (restwarmte, geo- of aquathermie). Daarnaast ligt er een energiebesparingsopgave door bestaande bebouwing afdoende te isoleren.

Witteveen+Bos is actief op uiteenlopende niveaus in deze transitie naar aardgasvrije wijken. Zo voeren we op nationaal en regionaal/lokaal niveau haalbaarheids- en zoneringsstudies uit voor warmtenetwerken. We hebben ook ervaring met het in kaart brengen van het potentieel van thermische energie uit afval- en oppervlaktewater (TEA, TEO).

Op gebieds- en gebouwniveau voeren we haalbaarheidsstudies en detailengineering uit voor publieke en private opdrachtgevers. Het collectief denken om wijken en gebouwen onderdeel te maken van een systeem (bijvoorbeeld warmtenetten) staat centraal.

Op gebouwniveau adviseren wij in bouwfysische optimalisatieslagen waarbij we de aanpak trias energetica hanteren. We richten ons op het gebouw zelf (bijvoorbeeld isolatie) en het ontwerpen van klimaatneutrale installaties op basis van duurzame energiebronnen.

Industrie

Op weg naar een klimaatneutrale productie

In 2050 moet de industrie volledig circulair zijn en (vrijwel) geen broeikasgas meer uitstoten. De industrie zal dus in toenemende mate over moeten stappen naar duurzamere energie die qua CO2-uitstoot, beschikbaarheid en prijs beter presteren dan fossiele energie. Maar hoe ga je als bedrijf over op een substantieel duurzamer en efficiënter energiesysteem?

Witteveen+Bos helpt de industrie daarbij op weg. Wij maken geavanceerde analyses van het huidige energiesysteem en adviseren de industrie vanaf het bepalen van een verduurzamingsstrategie tot en met een basisontwerp van specifieke verduurzamingsprojecten.

Zodra de optimale energieconfiguratie voor een business case is geïdentificeerd, kunnen wij de aanpassingen ontwerpen volgens de vereiste specificaties en bedrijfsspecifieke normen.

Onze integrale aanpak op energie

Een van de belangrijkste opgaven in de wereldwijde energietransitie is de vraag hoe we nieuwe, duurzame energieoplossingen van productie tot distributie en gebruik in één geïntegreerd systeem samenbrengen. Met onze expertise helpen wij onze klanten in de hele waardeketen van opwekking, opslag, distributie en advisering voor het optimaliseren van energiegebruik. 

GROHW - een initiatief van Witteveen+Bos

Steeds vaker lopen we tegen netcongestie aan; op het elektriciteitsnet is niet voldoende ruimte beschikbaar om de toename van lokaal opgewekte duurzame energie te verwerken. Tegelijkertijd neemt de vraag naar (duurzame) elektriciteit toe. GROHW - Green Oxygen, Hydrogen and Wasteheat production - heeft als doel het versnellen van de energietransitie en reduceren van CO2-uitstoot met groene waterstof als belangrijkste bouwsteen. 

Meer informatie?

<>