• Zestien gebouwen in 2040 volledig fossielvrij

  • Energiebesparende maatregelen

  • Duurzame ontwerpprincipe Trias

EnergieRijk Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de ambitieuze klimaatdoelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ook het Rijksvastgoedbedrijf neemt met de verduurzaming van haar eigen vastgoed in de gemeente het voortouw in de energietransitie. Witteveen+Bos adviseert gemeente en het Rijk over de manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. In vogelvlucht lichten wij enkele projecten uit.

In het programma EnergieRijk Den Haag heeft Witteveen+Bos samen met partners DWA en Rebel in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Den Haag in 2018 een gebiedsgerichte strategie opgesteld voor de verduurzaming van aanvankelijk 16 overheidspanden. Intussen is het programma 1 miljoen m2 gebouwoppervlak groot. Met de green deal is er een grootschalige samenwerking ontstaan tussen publieke en private partners. Gezamenlijk wordt de strategie vertaald naar zichtbare en concrete projecten.

Een groot deel van de EnergieRijk Den Haag-gebouwen ligt in het Central Innovation District (CID), een gebied in Den Haag dat de komende jaren ingrijpend wordt (her)ontwikkeld. De plannen voor het CID combineren de bestaande bouw en infrastructuur in het gebied met nieuwbouw van zeer hoge dichtheden. Dat brengt de nodige uitdagingen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid met zich mee.

In een milieueffectrapportage voor het Central Innovation District (CID) heeft Witteveen+Bos in opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht wat de realisatie van de (her)ontwikkelplannen zou kunnen betekenen voor (onder andere) de CO2-uitstoot van de gemeente. Daaruit zijn concrete aandachtspunten en randvoorwaarden naar voren gekomen op het gebied van duurzaamheid voor de (her)ontwikkeling van het CID. Deze zijn opgenomen in de structuurvisie voor het gebied.

Voor een deel van het CID, de Policy Campus, heeft Witteveen+Bos in opdracht van de gemeente een strategische visie geschreven over de manier waarop lokale duurzame energiebronnen slim ingezet kunnen worden voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het resultaat is de Energietransitievisie Policy Campus. De door Witteveen+Bos ontwikkelde Bouwstenen van de energietransitie en dynamische transitiepaden-aanpak hebben bijgedragen de potentiële bronnen van duurzame energie in het gebied te beoordelen en optimaal te combineren met de diverse soorten gebouwen. Een dynamische routekaart beschrijft kansrijke transitiepaden naar een klimaatneutrale Policy Campus: niet vastpinnen en blindstaren, maar flexibel en gericht aan het werk.

Witteveen+Bos draagt op het gebied van hernieuwbare warmte en smart buildings bij door de massa van al die gebouwen in te zetten om innovaties te versnellen en nieuwe projecten op te schalen. De Trias Territoria en de dynamische transitiepaden die al in 2017 door ons bedacht werden, worden nu uitgewerkt naar een klimaatneutrale stad.

Deel deze pagina

Meer informatie?