Gepubliceerd op 22 februari 2019

W+B wint aanbesteding van SCB voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69

Op 9 oktober 2018 heeft Provincie Noord-Brabant opdracht verleend aan Witteveen+Bos voor het project ‘SCB voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69’. (SCB staat voor systeemgerichte contractbeheersing). W+B heeft de economisch meest voordelige inschrijving gehaald op basis van een fictieve vergelijkingsprijs. Onze aanbieding, die de hoogste kwaliteitsscore behaalde, bestaat uit een Plan van Aanpak (beoordeeld met een 10), een risicolijst (beoordeeld met een 10), twee interviews (beoordeeld met een 10 en een 8) en inschrijfprijs.

Onze opdracht behelst het verzorgen van de complete systeemgerichte contractbeheersing inclusief risicomanagement, passend bij het DBM-contract met Best Value aanpak. Voor W+B betekent dat de inzet van collega’s uit tenminste 14 verschillende disciplines, voornamelijk werkzaam vanuit vestiging Breda, voor een periode vanaf oktober 2018 tot en met eind december 2021. 

De opdrachtgever heeft de ambitie de Nieuwe Verbinding N69 te profileren als ‘meest duurzame en groene weg van Brabant’. Bij dit project is sprake van de aanleg van een nieuwe verbinding waarbij inbreuk op landschappelijke – en natuurwaarden geminimaliseerd moet worden. In lijn met het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant ‘Veilig, Slim, Duurzaam’ is een aanvullende inspanning gewenst op het gebied van duurzaamheid. De aannemer geeft daar onder andere invulling aan door middel van:

 • de drie contractueel voorgeschreven voetgangersbruggen te verduurzamen en gebiedsiconen van te maken;
 • toevoegen van 11 gebiedsiconen aan het landschap, met een artistieke en verhalende boodschap, maar vooral ook een recreatieve gebruikswaarde. Denk aan een uitkijkpunt, zitmeubel, ontmoetingsplek of iconische trappartijen en plateauinrichting. De iconen zijn gemaakt van biobased materialen en hergebruikt hout (de bomen die gekapt zijn voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69);
 • ontwikkeling van minimaal 5 innovaties op het gebied van circulaire economie;
 • verwerken van zonnepanelen in de infrastructuur. Hiermee wordt jaarlijks 30.000 kWh groene energie opgewekt. De opbrengst is 5.260 kWh meer dan het verbruik (24.740 kWh) van alle weggebonden installaties per jaar.

 

Duurzaamste weg van Noord-Brabant
De scope van het werk van de aannemer betreft het ontwerpen, uitvoeren en gedeeltelijk meerjarig onderhouden van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg. Specifiek tussen de Locht en de (bestaande) N69 Luikerweg. Op hoofdlijnen betekent dat de volgende werkzaamheden:

 • het opstellen van een integraal ontwerp (van VO tot en met UO);
 • het aanleggen en op het bestaande wegennet aansluiten van een nieuwe 2x1 gebiedsontsluitingsweg (GOW) N69 met een lengte van circa 8,5 km;
 • het aanpassen van de gebiedsontsluitingswegen N397 en Luikerweg;
 • het reconstrueren van de N69Zuid, het deel van de N69 vanaf de aansluiting van de GOW N69 tot aan de Rijksgrens met België (circa 7 km);
 • het aanpassen van en het over of onder de nieuwe GOW N69 leiden van de kruisende bestaande erftoegangswegen;
 • het aanleggen van in totaal 13 kunstwerken, waaronder kruisende erftoegangswegen, de N397 en voor de aansluiting bij de Luikerweg en een halfverdiepte ligging van de GOW N69 bij de Broekhovense weg en de Molenstraat;
 • het aanpassen van het waterhuishoudkundig systeem, waarbij onder andere rekening moet worden gehouden met een geohydrologische breuklijn.

 

Best Value tijdens de uitvoeringsfase
De opdrachtgever heeft voor het project aanleg Nieuwe Verbinding N69 een aanbestedingsprocedure uitgevoerd conform de Europese Openbare procedure met de Best Value aanpak. De Best Value-aanpak beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. De methode van Best Value wordt ook ingezet tijdens de uitvoeringsfase. Over aanbestedingen op basis van Best Value is inmiddels al veel bekend en al veel over geschreven. In tegenstelling tot Best Value tijdens de uitvoeringsfase. Voor W+B een mooie kans om ervaring in op te doen en onze adviesdiensten uit te breiden in de toekomst.

Innovatie door middel van ProDocs
W+B probeert ook op het gebied van SCB te innoveren. Voor dit project doen wij dat door middel van ProDocs. ProDocs is software waarin het belang van versiebeheer, het classificeren, het toegankelijk maken en het toetsen van documenten voorop staat. Bestanden worden automatisch doorzoekbaar en geclassificeerd opgeslagen. Op dit moment gebruiken wij ProDocs voor:

 • documentmanagement, waarin onze W+B server is gekoppeld aan de server van ProDocs en dagelijks synchronisatie plaatsvindt;
 • ProSearch op basis van de Google engine. Daarmee zoek je door alle mappen, bestanden en documentinhoud. Dit bespaart veel tijd ten opzichte van de huidige verkenner structuur die we kennen;
 • Geografisch koppelen van alle documenten o.b.v. geocode, N of A-wegen, hectometerpaaltjes, adresgegevens, GPS gegevens en objecten;
 • Docs2Go. Alle documenten zijn real time te ontsluiten via de APP.

 

Daarnaast zijn wij ProDocs verder aan het ontwikkelen voor onder andere:

 • de documenten van de aannemer laten toetsen door het softwarepakket (tijdbesparing);
 • foto’s en notities d.m.v. een tablet automatisch in een verslag laten verwerken en geografisch te koppelen.

 

Op 19 december 2018 hebben provincie Noord-Brabant en Boskalis het contract getekend voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69. Eind 2021 is de weg gereed. De aanleg van de nieuwe verbinding maakt onderdeel van een brede gebiedsopgave ‘Grenscorridor N69’. Samen met de nulplusmaatregelen en gebiedsimpulsprojecten maakt de aanleg van de nieuwe verbinding N69 een einde aan de overlast van het vele verkeer over de huidige N69, in met name de dorpskernen van Waalre en Valkenswaard.

Meer informatie over het project kan gevonden worden op de website Grenscorridor N69.

+ rob.rijnen@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina