Gepubliceerd op 08 maart 2024

Quick Scan Water en Bodem sturend

Analysetraject als stuurinstrument bij omgevingsvisies

De overheid wil water en bodem sturend laten zijn bij de inrichting van Nederland. Deze complexe opgave wordt voor het overgrote deel belegd bij gemeenten. Maar hoe integreer je water en bodem sturend handelen in omgevingsvisies? Om beleidsmakers te begeleiden bij het inpassen van deze ingrijpende nieuwe wegingsfactor heeft Witteveen+Bos de Quick Scan Water en Bodem sturend ontwikkeld.

Bij Witteveen+Bos werken we al jaren volgens het principe ‘Water en Bodem Sturend’. Onze kennis en ervaring met werken vanuit het natuurlijk systeem is gebruikt in deze Quick Scan; een stappenplan bruikbaar voor lagere overheden. Om te voorkomen dat het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden.

Water en Bodem sturend handelen bij ruimtelijke initiatieven betekent dat bodem en water de geschiktheid bepalen van de ruimtelijke plannen. Niet alles kan overal, maar nog belangrijker: veel dingen werken beter, als je ze op de juiste plek doet.

Natuurlijk systeem als randvoorwaarde

In de omgevingsvisie van een gemeente komen alle ruimtelijke, sociale en economische opgaven samen. Het is een langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving, waarbij trends als zeespiegelstijging en klimaatverandering van grote invloed zijn op de gewenste toekomst. Het bodem- en watersysteem vormen de randvoorwaarden voor de toekomstvisie.

Door het water- en bodemsysteem van de gemeente te analyseren met de Quick Scan Water en Bodem sturend ontstaat inzicht in de kansen en restricties van het systeem. Bij het opstellen van een omgevings- of gebiedsvisie kunnen zo ontwikkelstrategieën op maat worden ingepast.

Belangrijke opgaven als het tegengaan van bodemdaling, wateroverlast en droogte, en het verduurzamen van de bodemkwaliteit, moeten allemaal een plek krijgen in de omgevingsvisie. Net als voldoen aan (grond)waterkwaliteitseisen en het waarborgen van de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater. De Quick Scan vormt de noodzakelijke onderlegger voor een klimaatbestendige inrichting.

Analyse in drie stappen

De Quick Scan Water en Bodem sturend van Witteveen+Bos kent drie stappen:

  1. Bodem- en watersysteem in beeld brengen
  2. Trends analyseren
  3. Kansen en restricties formuleren

Het doorlopen van deze stappen zorgt dat de relevante informatie wordt verzameld om de juiste keuzes te maken voor Water en Bodem Sturend handelen. Hierbij worden ook de structurerende keuzes vanuit de kamerbrief van 25 november 2022 meegenomen.

De Quick Scan Water en Bodem sturend, uitgevoerd door onze adviseurs, resulteert in een robuuste basis voor water en bodem sturend handelen. De uitkomsten worden vertaald in een heldere beschrijving en een visualisatie van de restricties en kansen.

Vanuit analyse naar advisering en visievorming

De analyse vormt een startpunt voor de volgende stap: advisering en visievorming. Onze adviseurs staan klaar om gemeenten te begeleiden bij het maken van een geschiktheidskaart, het beschrijven de ruimtelijke opgaven en het vertalen naar handelingsperspectieven bij het opstellen van omgevingsvisie vanuit water en bodem sturend handelen.

Deel deze pagina

Meer weten of de Quick Scan of onze adviesdiensten?