Gepubliceerd op 14 maart 2019

Contract dijkversterking Wolferen-Sprok getekend

Voor de Dijkversterking Wolferen-Sprok heeft Witteveen+Bos op 12 maart 2019 een ontwerpteamovereenkomst gesloten met Waterschap Rivierenland. De aannemerscombinatie bestaat uit Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V.. Deze partijen vormen samen met W+B het ontwerpteam De Betuwse Waard. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm worden uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking.

Ontwerpteam
Het waterschap heeft in dit project voor een ontwerpteam gekozen. Deze samenwerkingsvorm is een nieuwe variant op het bouwteam in de planuitwerkingsfase. De uitvoeringskennis die de aannemerscombinatie in dit vroege stadium in het ontwerpteam inbrengt zal resulteren in een slim en maakbaar ontwerp en een versnelling van het project ten opzichte van een traditionele aanpak. Witteveen+Bos is verantwoordelijk voor de planproducten en juridische procedures en borgt daarnaast de kennisoverdracht uit de verkenningsfase. Tevens kunnen in het ontwerpteam de meekoppelkansen beter benut worden. Deze kansen zijn in de vorige fase verkend en koppelen een hoogwaterveiligheidsmaatregel aan ruimtelijke kwaliteit en aan versterking van de leefbaarheid van een gebied.

Projectfases
In de planfase wordt het vastgestelde voorkeursalternatief, het resultaat van de verkenningsfase, uitgewerkt tot een definitief ontwerp en voorbereid voor het projectplan waterwet. Na afronding volgt de realisatiefase. De ontwerpteamovereenkomst is gesloten met de intentie om ook de realisatiefase aan dezelfde combinatie op te dragen.

Visie
Het ontwerpteam De Betuwse Waard past in de gedeelde visie van Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, zoals verwoord in de gezamenlijke marktvisie van Rijkswaterstaat en marktpartijen: “Als ‘bouwers van Nederland’ excelleren publieke en private partijen door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.”

Ook staat het ontwerpteam in het teken van de samenwerking, zoals weergegeven in het gezamenlijke visiedocument van waterschappen en marktpartijen, ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’. Deze bouwstenen zijn: ‘Maximale maatschappelijke waarde’, ‘De mens staat centraal’ en ‘Een gezonde bouwkolom’.  

Dijkversterking Wolferen-Sprok
De opgave van het project bestaat uit het versterken van afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een tracé lengte van ongeveer 15 kilometer. De dijkversterking loopt van buurtschap Wolferen (Gemeente Overbetuwe) in het westen tot aan buurtschap Sprok (Gemeente Nijmegen) en wordt onderbroken door het dijkvak Lent waar een aantal jaren geleden al een rivier verruimend project is uitgevoerd. Het traject moet op 30 december 2022 weer veilig zijn voor de komende 50 jaar.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen
Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Deel deze pagina