• Alternatieven ophoging dijken

  • Versterking met damwand

  • Onderzoek naar interactie dijk en damwand

Gepubliceerd op 11 juli 2022

Arny Lengkeek gepromoveerd op dijk-damwand interactie

Arny Lengkeek, senior geotechnical engineer bij Witteveen+Bos, heeft op 17 juni zijn PhD behaald aan de Faculteit Civil Engineering & Geosciences van de TU Delft. Arny verdedigde met succes zijn proefschrift ‘Testing and modeling of sheet pile reinforced dikes on organic soils’.


In ons land vormen bodemdaling, zeespiegelstijging en de toename van regenval en rivierafvoer een uitdaging voor bestaande waterkeringen om het vereiste veiligheidsniveau te handhaven.

Om dit bereiken wordt het niveau van bestaande gronddijken vaak stapsgewijs verhoogd. Voor het ophogen van een dijk is echter een verbreding van de basis nodig, die vaak wordt beperkt door de aanwezigheid van bestaande bebouwing en naastgelegen bestemmingen. Deze dijken kunnen worden versterkt met alternatieve middelen zoals een damwand. Een andere specifieke uitdaging op het gebied van dijkversterking in Nederland is de aanwezigheid van een slappe ondergrond bij veel dijken, vaak bestaande uit organische klei en veen.

Het onderzoek van Arny Lengkeek richt zich op het verbeteren van twee aspecten van de globale stabiliteitsbeoordeling van dijken in Nederland: 1. de modellering van organische grondsoorten, en 2. dijkversterking met behulp van damwand langsconstructies. De modellen zijn gevalideerd aan de hand van full-scale bezwijkproeven in Eemdijk. Doel van de proef is om de interactie tussen dijk en damwand te begrijpen en het ontwerp te verbeteren.

De onderzoeksvragen waren:

  • Hoe gedraagt het systeem van een met damwand versterkte dijk zich bij bezwijken?
  • Hoe verhoudt zich dit tot een gronddijk?
  • In welke mate kan dit worden gemodelleerd?


De benaderingen die in het onderzoek worden gepresenteerd, zullen naar verwachting resulteren in een meer economisch ontwerp en een beter inzicht in het faalmechanisme macro-stabiliteit van dijken, met en zonder damwand langsconstructies.
 

Deel dit artikel