Het Stikstofdepositiedashboard

Bij de bouw en het gebruik van huizen, industrieën, boerderijen en panden komt stikstof vrij. Een te veel aan stikstofuitstoot leidt tot een voedingsrijke(re) bodem, daardoor worden planten die goed gedijen op voedingsarme grond verdrongen. Dit leidt tot een achteruitgang van de biodiversiteit van natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden. Daarom moeten maatregelen worden genomen en daarbij helpt het Stikstofdepositiedashboard.

Stikstofuitstoot

Het is belangrijk voor gemeenten, provincies en marktpartijen om rekening te houden met de stikstofuitstoot, omdat vanuit landelijke en Europese wetgeving is vastgelegd dat de natuur niet verder mag verslechteren. Feitelijk geldt dat er momenteel geen toename van stikstofuitstoot mag zijn op het merendeel van de beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland. Dat maakt onder andere de woningbouwopgave een complex vraagstuk. Het dashboard kan hierbij helpen, want hiermee is het voor gemeenten, provincies en marktpartijen mogelijk om op eenvoudig wijze ontwikkelscenario’s en voorstellen met wisselende opgaven en maatregelen op te stellen.

Een foto van woningbouw in Amsterdam.

Stikstofreducerende maatregelen

Tijdens de bouwfase en de gebruiksfase van woningbouwprojecten komen stikstofemissies vrij door bouwmaterieel, wegverkeer en stookinstallaties. Dit leidt veelal tot stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden. In het stikstofdepositiedashboard zijn maatregelen opgenomen die de stikstofdepositie als gevolg hiervan reduceren. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het inzetten van elektrische voertuigen bij het vervoer van mensen en goederen, de inzet van elektrische voertuigen bij beheer en onderhoud van locaties nabij natuurgebieden of aanpassingen aan bestaande infrastructuur zoals het wijzigen van parkeerterreinen en het invoeren van snelheidsverlagingen.

Een foto van een elektrische bus.

Stikstofdepositie reductie per maatregel

Het dashboard is een visualisatie van de onderliggende data van doorgerekende stikstofreducerende maatregelen. De gebruiker kan zelf maatregelen selecteren en per maatregel aan de knoppen draaien. Met het dashboard kan de gebruiker per maatregel of alle maatregelen opgeteld inzien wat de stikstofdepositiereductie is van de gekozen maatregel(en). Hiermee kan de gebruiker eenvoudig scenario’s opstellen en doorrekenen, en bepalen welke hiervan reëel, effectief en/of wenselijk zijn.

Een screenshot van het stikstofdepositiedashboard, met de impact van maatregelen.

Operationeel niveau en op groter strategisch schaalniveau

Met de ontwikkeling van het Stikstofdepositiedashboard is het nu mogelijk om op een interactieve manier bekend te raken met complexe materie en berekeningen, op zowel operationeel als strategisch niveau. Stikstofdepositie is met name een probleem wat zich voordoet in vergunningstrajecten, aangezien dan formeel wordt getoetst aan de wet- en regelgeving. Het dashboard kan dan worden ingezet om specifieke en gedetailleerde berekeningen uit te voeren, veelal gericht op één project.

Met het dashboard is het ook mogelijk om op een groter schaalniveau uitspraken te doen. Door de focus niet alleen te leggen op het projectgebied, maar dit breder te trekken met gebiedsgerichte maatregelen, is het mogelijk om strategische maatregelen af te wegen voor onder andere de woningbouwopgave.

Een screenshot van het Stikstofdepositiedashboard. Je ziet hier de reductie per maatregel.

Makkelijk in gebruik

Het dashboard is laagdrempelig in gebruik door de visuele representatie van maatregelen en resultaten, het eenvoudig toe kunnen voegen van maatregelen en doordat het geen lange rapporten met uitgangspunten en aannames. Het is gemakkelijk om maatregelen aan- en uit te zetten en de ‘sterkte’ van de maatregelen te beïnvloeden, hierdoor wordt het voor de gebruiker zeer snel duidelijk welke potentiële maatregelen nut hebben om nader uit te werken, en welke maatregelen bij nader inzien toch (te) weinig effect hebben.

Dit geeft de gebruiker inzicht in de omvang, de reikwijdte en daarmee de effectiviteit van de (samenstelling van de) stikstofreducerende maatregelen.

Op het moment wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het dashboard met een uitbreiding van de functionaliteiten.

Een screenshot van het stikstofdepositiedashboard. Je kan hier maatregelen selecteren.

Waarom het Stikstofdepositiedashboard?

Snel inzicht

Het dashboard geeft snel inzicht in de effectiviteit van de stikstofreducerende maatregelen.

Toegankelijkheid

Het dashboard brengt complexe materie en berekeningen begrijpelijk in beeld op operationeel en strategisch niveau.

Scenario building

Met het dashboard kan voor dezelfde opgave meerdere scenario’s met een verscheidenheid aan maatregelen worden opgesteld, waartussen een afweging kan worden gemaakt.

Meer weten?

Pascal geeft advies over de milieuthema’s geluid, luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie.

Pascal Fouraschena.jpg
Pascal Fouraschen Environmental Impact Advisor