Integraal 3D Leiding Ontwerp

Diverse publieke en private partijen claimen de ondergrond om daar hun assets te leggen. De ondergrondse ruimte is namelijk de plek voor alles wat je niet wilt zien, denk aan de riolering, waterleidingen en elektriciteit kabels. Met de energietransitie, waarbij ruimte voor kabels voor elektriciteit of warmtenetten (WKO) nodig is, wordt het steeds drukker in deze ondergrond. Integraal 3D Leiding Ontwerp biedt hulp.

Complexiteit van de ondergrond

Rioolbeheerders hebben inmiddels een dagtaak aan het vernieuwen van verouderde rioleringen, het vergroten van bestaande rioleringsstelsels en het (ondergronds) afkoppelen en bufferen van regenwater. Daarbij heeft klimaatadaptatie impact op de ondergrondse inrichting. Kortom de ondergrond, en dan met name de eerste gebruikslaag van een paar meter diep, wordt steeds voller. Voor duurzaam bodembeheer dient er goed naar de huidige en toekomstige ondergrondse infrastructuur te worden gekeken en voor versnelling moeten we koppelkansen aangrijpen.

2 afbeeldingen van hetzelfde kruispunt. Op de ene foto zie je ook de leidingen die onder de straat liggen.

Integraal 3D Leiding Ontwerp

Witteveen+Bos heeft ervaring met 3D ontwerp van kabels, leidingen en rioleringen. We hebben templates, scripts en datasets opgebouwd die het ontwerpen efficiënt maken. Dit is samengebracht in het Integraal 3D Leiding Ontwerp. Deze tool werkt met datasets van bestaande kabels, leidingen, grondwaterstanden, locaties van bestaande bomen en beheert de onderlinge raakvlakken. Hiermee wordt binnen een korte tijd een volledige ondergronds stelsel ontworpen en gedimensioneerd. Nu kan je in een vroeg stadium zien waar ruimte in de ondergrond is voor nieuw in te passen leidingen.

Klik op de video om de visualisaties van de tool te bekijken.

Clashdetectie

Het ontwerpen van nieuwe rioolstelsels en andere ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen voor gas, water, data en elektra, gebeurt nu veelal in 2D, maar dat heeft beperkingen. Met Integraal 3D Leiding Ontwerp zijn clashes met bestaande kabels, leidingen en andere objecten in de ondergrond, zoals: boomwortels, ondergrondse vuilcontainers, laadpalen beter en eerder te detecteren. Dat zorgt voor minder herstelwerkzaamheden en kosten tijdens de uitvoering.

Een foto van een straat. Water spuit omhoog omdat een waterleiding is geknapt.

Parametrisch ontwerp

Aan de hand van parameters (gewenste diepte ligging, diameter, sleufbreedte, etc.) worden haalbare en veilig uitvoerbare varianten uitgewerkt. Alle parameters voldoen aan de landelijke normen en richtlijnen. Integraal 3D Leiding Ontwerp voorziet de leiding van de minimaal benodigde gronddekking en berekent de meest optimale ligging en hoogte. De tool voorziet bovendien in de gewenste uitvoeringstechniek en bijbehorende ontgravingsprofielen voor de ondergrondse infrastructuur. Dit zorgt voor minder graafwerkzaamheden, minder overlast en is daarmee kostenefficiënt. Het model is gedurende het ontwerpproces eenvoudig aan te passen, dat maakt het ontwerp flexibel. Vervolgens berekent de tool de (besteks)hoeveelheden voor het opzetten van de kostencalculatie.

Een screenshot van de tool. Je ziet de verschillende parameters die je in kan voeren.

3D Rioolontwerp

Voor rioolontwerp gaan we een niveau dieper. Integraal 3D Leiding Ontwerp maakt een koppeling tussen berekenen (dimensioneren) en het tekenen (3D ontwerp).  Met slimme scripts ontwerpen en dimensioneren we automatisch een stelsel van putten en buizen. Met de koppeling tussen ontwerp software (Civil 3D) en modeleringssoftware (infoworks) rekenen we het rioolstelsel door op de maatgevende klimaatbuien (HWA) of capaciteit (DWA).  Aan de hand van de resultaten van de berekeningen wordt het ontwerp automatisch geüpdatet, en ingepast in het wegprofiel. Dit proces is niet alleen veel efficiënter maar ook minder foutgevoelig.

Een foto van de riolering in de grond.

Waarom Integraal 3D Leiding Ontwerp?

Minder herstelwerkzaamheden en faalkosten

Door vroegtijdige en kwalitatieve clashdetectie bespaar je kosten.

Minder graafwerkzaamheden

De tool berekent de meest optimale ligging en hoogte van de kabels en leidingen, daardoor zijn er minder graafwerkzaamheden nodig.

Flexibel ontwerp

Het model is gedurende het ontwerpproces eenvoudig aan te passen.

Meer weten?

Rick gebruikt digitale tools om zijn werk binnen de stedelijke infrastructuur zo snel en efficiënt mogelijk te doen.

Rick van Leestf.jpg
Rick van Leest Work planner