• Beperking risico op vertraging

  • Up-to-date kennis over omgevingsrecht

  • Focus op samenwerking met bevoegd gezag

  • Onderzoeken in eigen beheer

Planologie en vergunningen

Vergunningen en ruimtelijke besluiten zijn in vrijwel alle projecten nodig en vaak bepalend in de totale planning. Witteveen+Bos verkleint de impact van vergunningstrajecten op projectplanningen en beheerst risico’s op vertraging. Dit doen wij ten eerste met goed procesmanagement door in samenspraak met bevoegde gezagen aan te sturen op de tijdige verkrijging van de vergunningen. Daarnaast zorgen wij voor de juiste en kwalitatief goed onderbouwde aanvragen. Dit vergunningsmanagement is complex door steeds veranderende regelgeving en de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onze omgevingsjuristen zijn continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Kenmerkend aan onze aanpak is het efficiënt en effectief doorlopen van de procedures. Wij sturen op heldere en haalbare afspraken met betrokken bestuursorganen. Daarnaast voeren we onderzoeken op het gebied van milieu- en omgevingsthema’s zoals natuur, water, geluid, lucht en bodembescherming als Witteveen+Bos veelal zelf uit. We werken met goed op elkaar ingespeelde teams, wat ons flexibel en efficiënt maakt en een waarborg vormt voor kwaliteit.

Naast de vergunningaanvragen stellen wij de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen (verbrede reikwijdte), omgevingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten en ruimtelijke onderbouwingen. Ons vergunningsmanagement is vaak onderdeel van breder omgevingsmanagement, zowel in de vroege planvormingsfase voor overheden als conditionerend in voorbereiding op de realisatie voor aannemers. Zo werken wij vanaf het begin van de planvorming aan goede gestructureerde betrokkenheid van het bevoegd gezag, waarmee we draagvlak verkrijgen voor de te verlenen vergunningen of te nemen besluiten. Voor de industrie richt onze inzet zich ook op het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en water.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen

Thea Klumper

Groepsleider Planologie en vergunningen