Planologie en vergunningen

Vergunningen en/of ruimtelijke besluiten zijn vrijwel in alle projecten nodig en veelal cruciaal in de totale planning. Door veranderende regels is procesbewaking van dit traject complex. De nieuwe Omgevingswet beoogt dit proces eenvoudiger te maken, maar aandacht hiervoor blijft belangrijk. Onze adviseurs planologie en vergunningen adviseren over planologische procedures en de benodigde vergunningen. Kenmerkend voor onze dienstverlening is het efficiënt en effectief doorlopen van de procedures. Daarnaast coördineren we onderzoeken op het gebied van milieu- en omgevingsthema’s zoals natuur, water, geluid, lucht en bodembescherming.

Bij Witteveen+Bos vertalen we thema’s naar risico’s en kansen, en maken we de onderlinge raakvlakken scherp en inzichtelijk. Wij stellen de benodigde documenten op zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en we zorgen voor gedegen vergunningaanvragen. Ook het verzorgen van het omgevingsmanagement behoort tot ons werkveld. Witteveen+Bos werkt zowel aan kleine als aan grote, meestal complexe projecten in de planvormingsfase, de ontwerpfase en/of de realisatiefase. Onze opdrachtgevers zijn overheden, aannemers, projectontwikkelaars en (industriële) bedrijven.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker René Jansen

René Jansen

PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen