Verkenning Wieringerhoek

Veerkrachtig ecosysteem tussen IJsselmeer en Waddenzee

Voor de aanleg van de Afsluitdijk was het gebied tussen het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee,  een open delta.  Het project Wieringerhoek is een verkenning met als doel het  deltakarakter weer te versterken door het maken van natuurlijke overgangen, van nat naar droog en van zout naar zoet.

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoeken en ontwikkelen Witteveen+Bos en Wing alternatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een adaptief ecosysteem en een toekomstperspectief bieden voor de economie, de recreatie en de zoetwaterwinning.

Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn voor veel partijen van betekenis. Een gedragen plan met steun van de regio is van groot belang. In een reeks ontwerpateliers hebben we samen met de verschillende gebiedspartijen geschetst en ideeën uitgewerkt, maar ook tegenstrijdige belangen in beeld gebracht.

De opdracht is gestart in 2019 en heeft geleid tot een voorkeursbeslissing die bijdraagt aan een veerkrachtig ecosysteem, voor duurzame instandhouding van diverse maatschappelijke functies van het IJsselmeergebied en de Waddenzee.

Op basis van de voorkeursbeslissing werkt W+B aan een nadere uitwerking van een zoet-zout overgang bij Den Oever en wordt in het kader van een klimaatbuffer bij Andijk gewerkt aan een leefgebied met natuurlijke land-water overgangen in combinatie met drinkwaterwinning.

Dit heeft geresulteerd in vier alternatieven. Deze vier alternatieven zijn uitgebreid getoetst op doelbereik en neveneffecten. Deze effectenstudie is in 2022 afgerond, waarmee de meest kansrijke maatregelen en gebieden in beeld zijn gebracht om na de voorkeursbeslissing verder uit te werken.

Een kernteam van ecologen, waterbouwers en landschapsarchitecten heeft bij dit planproces aan het roer gestaan. Deze opdracht van Rijkswaterstaat maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

 

Meer informatie

<>