Structuurvisie voor Central Innovation District Den Haag

90.000 mensen verdienen er hun geld, 30.000 mensen studeren er en in de komende twintig jaar betrekken er 50.000 inwoners een woning. Het Central Innovation District, dat ligt tussen de stations Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië, (CID) blijft de komende jaren groeien. De gemeente Den Haag wil het gebied ontwikkelen tot een hoogstedelijk, duurzaam, economisch, leefbaar en inclusief hart van de stad dat beschikt over een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht heeft.

De gemeente Den Haag wil dat alle ontwikkelingen in het gebied op elkaar aansluiten, elkaar versterken en met elkaar samenhangen. Hiervoor wordt een ruimtelijke vertaling gemaakt van de Agenda CID en een ruimtelijk ontwikkelperspectief voor de periode tot 2040. Witteveen+Bos maakte in opdracht van de gemeente Den Haag een structuurvisie met bijbehorend milieurapport (PlanMER).

Het CID is één van de grootste binnenstedelijke ontwikkellocaties in Nederland.  In het CID komen ongeveer 20.500 extra woningen, waardoor woonruimte ontstaat voor ongeveer 40.000 nieuwe inwoners. Daarnaast voorziet de gemeente Den Haag ongeveer 600.000 m2 aan nieuwe kantoren en 260.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Hoe pas je dat in? En hoe meng je dat?

Witteveen+Bos onderzoekt verschillende alternatieven voor de plannen voor het gebied  en bracht in beeld welke (milieu)effecten deze plannen met zich meebrengen. Hiervoor zijn de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Ook adviseerde Witteveen+Bos bij de te doorlopen m.e.r.-procedure(s), inclusief het adviestraject met de Commissie voor de milieueffectrapportage. De resultaten van het MER zijn vervolgens verwerkt in de structuurvisie CID. Deze vormt thans het juridisch-planologisch kader waaraan de gemeente Den Haag de ruimtelijke ontwikkeling van het CID toetst.

De MER

In het MER zijn verschillende alternatieven onderzocht voor de opgaven en ambities. De alternatieven richtten zich op de twee meest dominante keuzes voor het gebied: 1. de hoogte van het bouwprogramma en 2. de strategie voor de mobiliteitstransitie. Door deze alternatieven te vergelijken werd duidelijk welke voor- en nadelen bepaalde keuzes hebben voor het milieu en wat de randvoorwaarden, belemmeringen en kansen zijn bij deze plannen. Het MER toont aan dat een mobiliteitstransitie nodig is om het CID bereikbaar en leefbaar te houden. Een transitie van auto naar OV, fiets en lopen biedt veel kansen om doelen op het gebied van gezondheid, klimaat en energie daadwerkelijk te behalen.

Structuurvisie CID

De (tussen)resultaten uit het MER zijn gebruikt voor het opstellen van de structuurvisie.  De Structuurvisie CID vormt de ruimtelijke doorvertaling van de strategische visie, ambities, beleidskeuzes en investeringsprioriteiten. Het vormt hiermee het inhoudelijk kader voor het beoordelen van initiatieven en op te stellen bestemmingsplannen in het gebied. De gemeente Den Haag biedt door middel van de structuurvisie een integrale langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, ten aanzien van het ruimtelijk raamwerk, de mobiliteitsstrategie, programmering van economische functies en woningbouw en duurzaamheid. Daarnaast bepaalt de structuurvisie de contouren van de programmatische opgave van de prioritaire deelgebieden, zorgt voor de verbindingen en borgt de onderlinge samenhang.

Deze integrale langetermijnvisie zet in op een CID dat zich ontwikkelt tot een innovatiedistrict: een mondiale ontmoetingsplaats en internationaal knooppunt voor innovatie. De grootste uitdaging is om iedere keer een goede balans te vinden tussen het ruimtebeslag en de verschillende ambities: ‘verdichten en versterken van functies’, ‘verbinden van mensen en gebieden’ en ‘vergroenen en verduurzamen’. Met de structuurvisie voor het CID is er nu een document dat stuurt op de gewenste integrale kwaliteit en meer regie legt bij de gemeente. In de uitwerking van de structuurvisie worden een aantal ruimtelijke producten voor deelgebieden opgesteld die bij zullen dragen aan een betere ruimtelijke kwaliteit.

Deel dit project

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen