Strategisch milieueffectrapport voor Nederlands landbouwbeleid

Met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (GLB) heeft de EU de route naar een duurzamere landbouw ingezet. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP-GLB) beschrijft het Rijk voor welke interventies zij de Europese subsidiefondsen voor de landbouw inzet in Nederland, binnen de kaders van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027.

Voor goedkeuring van het Nationaal Strategisch Plan door de EU is onder andere een strategisch milieueffectrapport vereist. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Witteveen+Bos samen met het Louis Bolk Instituut het strategisch milieueffectrapport opgesteld.

Deze milieu-effectbeoordeling is bedoeld om het milieu een volwaardige rol te geven in de besluitvorming over het Nationaal Strategisch Plan. In het strategisch milieueffectrapport zijn de milieueffecten onderzocht van twee onderzoeksalternatieven.

Beide alternatieven geven met verschillende interventies op eigen wijze invulling aan het Nationaal Strategisch Plan en schetsen de hoeken van het speelveld waarbinnen beleidskeuzes voor het Nationaal Strategisch Plan zijn gemaakt. Het strategisch milieueffectrapport geeft inzicht in het doelbereik van verschillende interventies voor onder andere bodem, water, ecologie, het sluiten van kringlopen en dierenwelzijn.

Het strategisch milieueffectrapport is in een zeer kort tijdsbestek worden uitgewerkt, omdat alternatieven pas laat konden worden gedefinieerd. De uitdaging was om de abstracte kaders in het Nationaal Strategisch Plan, waarbinnen subsidie wordt toegekend, te vertalen naar concrete maatregelen, waarvan (mogelijke) milieueffecten op landelijk niveau inzichtelijk konden worden gemaakt. Mede dankzij de bevindingen van het strategisch milieueffectrapport zijn keuzes gemaakt over de invulling van het Nationaal Strategisch Plan.

Deel dit project

Meer informatie?