Kennisagenda Slappe Bodem

De regio Midden-Holland kenmerkt zich door unieke steden, kernen en landschappen, maar ook door slappe klei- en veenlagen en de daarbij behorende bodemdalingsproblematiek. Bewoners en ondernemers hebben te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De impact is groot: schade aan bijvoorbeeld funderingen, infrastructuur en wateroverlast is aanzienlijk en kan oplopen tot circa 22 miljard euro in 2050. Platform Slappe Bodem spant zich in om kennis rondom bodemdaling te delen, verdiepen en ontwikkelen. Witteveen+Bos bracht hiertoe de consequenties, mogelijke aanpak en kennisvragen van bodemdaling in kaart aan de hand van vier kennisgebieden: techniek, proces en bestuur, financiën en ruimtelijke ordening

Platform Slappe Bodem

Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door lokale en regionale overheden. Het platform neemt de taak op zich om duidelijkheid te verschaffen over kennisvragen en -behoefte die decentrale overheden hebben rondom bodemdalingsproblematiek en slappe bodems. Doelstelling van het platform is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken. In totaal nemen 22 gemeenten, 6 waterschappen en 2 provincies deel.

Advies aan gemeenten

Door middel van interviews en kwantitatieve gegevens is per deelnemende gemeente inzicht verkregen in de problemen, oorzaken, gevolgen én maatregelen met betrekking tot bodemdaling. Aan de hand van deze informatie adviseren wij vanuit het Platform de deelnemende gemeenten over de wijze waarop ze hun omgang met de slappe bodemproblematiek effectiever in hun organisatie kunnen verankeren. Zo adviseerden wij een gemeente  om de inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan de bodemdalingsproblematiek, zoals rioolheffing en uitgaven van beheer, te benchmarken. Hiermee kunnen gemeenten een eenduidig overzicht krijgen van de vaak onverwacht hoge directe en indirecte kosten die bodemdaling op verschillende manieren veroorzaakt.

Deel deze pagina