Verslag stakeholderpanel

Met een panel van vier externe stakeholders is op 15 maart 2021 het concept jaarverslag besproken. Vanuit Witteveen+Bos waren twee leden van het MVO-team aanwezig en één directielid. De stakeholders benoemden de sterke punten en adviseerden over verbeterpunten. Waar mogelijk zijn deze adviezen direct verwerkt in dit jaarverslag, een ander deel wordt meegenomen als aanbeveling voor volgend jaar.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het stakeholderpanel is te spreken over de manier waarop Witteveen+Bos zich positioneert als maatschappelijk betrokken organisatie en ziet dit terug in het jaarverslag. Het panel adviseert om de link nadrukkelijker te maken naar de vijf werkgebieden, om zo het gehele beeld van de ingenieurs- en adviesdiensten van Witteveen+Bos te schetsen.

Het panel is geïnteresseerd om meer te lezen over hoe Witteveen+Bos de ambities op het vlak van klimaat en biodiversiteit wilt waarmaken en welke stappen hiertoe het afgelopen jaar gezet zijn. Een duidelijke, herkenbare strategie die de ambitie van Witteveen+Bos om impact te hebben op de grote maatschappelijke problemen en vraagstukken uitlegt is waardevol voor (toekomstige) medewerkers en klanten.

Duurzame markttransformatie

Het panel merkt op dat, om de markt echt te kunnen veranderen, Witteveen+Bos een schakel is in een groter systeem. In het jaarverslag wordt veelal gereflecteerd op projectniveau, het is voor de stakeholders ook interessant om te lezen op welke wijze Witteveen+Bos vanuit een netwerk of partnerschap zich inspant om invloed uit te oefenen op de gehele keten.

Dilemma’s

Het panel is positief over de wijze waarop Witteveen+Bos het advies van vorig jaar heeft opgepakt, door te rapporteren over dilemma’s die spelen in de organisatie. Het is waardevol om transparant te zijn over zaken die niet vlekkeloos verliepen of discussies die spelen binnen de organisatie. Het aankaarten van een dilemma hoeft niet te betekenen dat het ook direct opgelost is. Als een dilemma nog open staat, kan inzicht worden gegeven in de genomen stappen en een doorkijk worden gegeven naar het komende jaar.

Een dilemma dat nog vermeld kan worden, is de kloof tussen wat je als bedrijf wil en binnen projecten kan realiseren in relatie tot duurzaamheid. Het is waardevol om aan te geven waar het schuurt. Zo kan Witteveen+Bos in projecten sneller willen verduurzamen dan de klant of bij internationale projecten geconfronteerd worden met andere normen op het gebied van duurzaamheid. Dit benoemen, geeft het echte verhaal weer en biedt de mogelijkheid om te leren, ook voor andere partijen.

Publiek en vorm

Een jaarverslag is een geschikt middel om talent te informeren en te inspireren. Het doet het panel goed om te horen dat bij de vorm en het publiek van het jaarverslag ook extra aandacht is besteed aan (toekomstig) talent. Juist in tijden van extra krapte op de arbeidsmarkt.

 

Stakeholderpanel
Ries Bode, Digital Governance Advisory
Dennis van Peppen, RVO
Bernard De Potter, Vlaamse Milieumaatschappij
Maaike van de Ven-Glastra, Evides