Verslag Raad van Commissarissen

Met dit verslag geeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Witteveen+Bos N.V. de stakeholders van Witteveen+Bos graag inzicht in de wijze waarop wij onze toezichthoudende taak in 2021 hebben ingevuld.

Ondanks dat corona in 2021 nog altijd grote impact had op het zakelijk en privéleven van iedereen, heeft Witteveen+Bos zich merendeels kunnen richten op de normale bedrijfsvoering. De gangbare agendapunten zijn aan de orde gekomen; het onderhanden werk, de declarabele score, facturatie, het compliance programma, risicomanagement en het ondernemingsplan 2022. De financiële huishouding, de liquiditeit en de activiteiten van Witteveen+Bos in België hebben extra aandacht gekregen, net als de totale schuldpositie van Witteveen+Bos. We constateerden dat het resultaat zich goed ontwikkelde, wat bewonderingswaardig is, juist in een jaar dat opnieuw gedomineerd werd door het coronavirus.

In 2021 hebben we gesproken met de accountant, de OR en de Ethics & Compliance Officer. Ook is uitgebreid overleg geweest met de voorzitter van het pensioenfonds. Daarnaast is de marktontwikkeling besproken, er is een duidelijke tendens naar verduurzaming en digitalisering. De energietransitie is een belangrijk marktgebied. Op deze vlakken liggen voldoende kansen voor Witteveen+Bos.

Het ziet ernaar uit dat ook in 2022 thuiswerken een rol speelt. Daarom zullen het welzijn van de werknemers en de betrokkenheid belangrijke aandachtspunten zijn voor RvC, evenals de bezetting van de afdelingen.

De jaarrekening 2021 is opgesteld door de directie, gecontroleerd door Deloitte als externe accountant en in het bijzijn van de accountant besproken. Op basis van de interne toets staan wij achter het winstbestemmingsvoorstel van de directie. Wij stellen de Algemene vergadering voor om de jaarrekening vast te stellen en de directie décharge te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur en beleid, en de RvC voor de door haar uitgevoerde toezichthoudende taak.

Zoals bekend treedt Gerard van de Aast terug als commissaris van Witteveen+Bos. Het traject om een opvolger voor Gerard van de Aast te kunnen benoemen is in gang gezet. De RvC hoopt in april een nieuwe kandidaat te kunnen voordragen aan de Algemene vergadering. Gerard van de Aast wordt bedankt voor zijn inzet, betrokkenheid en waardevolle input binnen onze RvC. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe positie bij de KPN.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de directie van Witteveen+Bos. Een nieuwe directie heeft het bedrijf goed door de crisis weten te leiden en het hoofd geboden aan de onzekerheden rondom corona. Waar nodig is de gevraagde flexibiliteit getoond. De continuïteit van de onderneming is hiermee zorgvuldig bewaakt. Daarnaast gaat onze grote dank wederom uit naar alle medewerkers, die hun bijdrage hebben geleverd aan het uitstekende resultaat van Witteveen+Bos over 2021.

Wij kijken uit naar een gezond 2022 voor Witteveen+Bos en haar medewerkers en zien het jaar met vertrouwen tegemoet.

Deventer, 18 maart 2022

Raad van Commissarissen
Hans van der Ven (voorzitter)
Gerard van de Aast
Angelique Heckman