Bedrijfsdoel 1: Maatschappelijke waarde in projecten en bijdragen aan de SDG's

In 2021 hebben we wereldwijd aan ruim 4.500 projecten in 47 landen gewerkt. Door in deze projecten duurzame oplossingen te bieden, kan Witteveen+Bos maatschappelijke waarde creëren en bijdragen aan de SDG’s van de Verenigde Naties. Onze zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) zijn daarbij een belangrijk middel.

 

Speerpunt 2021: biodiversiteit en ontwerpen met de natuur

Onze medewerkers en klanten vinden biodiversiteit een belangrijk thema, waar Witteveen+Bos meer zou kunnen en moeten presteren. Dat bleek uit onze materialiteitsanalyse vorig jaar. Want met al onze ontwerpen en adviezen, in landelijk en stedelijk gebied zijn we in de positie om veel positieve invloed op biodiversiteit uit te oefenen. Dit speerpunt markeerde de start van een proces waarin we biodiversiteit gaan integreren in al onze adviezen en ontwerpen. Wat we deden in 2021:

  • een belofte formuleren richting de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) over de inzet en impact die Witteveen+Bos in 2030 wil bereiken voor biodiversiteit;
  • voorbereidingen om biodiversiteit te integreren in onze DOP Ontwerp met de natuur, wat inhoudt dat je gebruikmaakt van natuurlijke processen om het ontwerp te versterken;
  • oefenen en leren in projecten, door samen met opdrachtgevers biodiversiteitsambities toe te voegen aan diverse typen projecten, van puur infrastructureel tot puur natuur.

Innovatie en digitalisering

In onze business en binnen de afdelingen is scherp zijn op kansen voor innovatie een manier van werken en denken. Zo werken we meer datagedreven met slimmere tools en combineren we kennis van techniek en gedrag. Daarnaast hebben we een paar specifieke activiteiten om innovatie te versterken, op een nuttige en leuke manier die integrale samenwerking bevorderd. Eind 2020 startte de derde editie van het wereldwijde Plus+ Innovatieprogramma. Op de thema’s smart cities, smart company, smart cycles, smart delta’s en smart infra en mobility zijn 91 ideeën ingebracht waarvan er zestien in een versnelling ontwikkeld werden tot nieuwe producten en diensten. Tijdens de voorjaars TKB 2021 zijn de jury- en publiekswinnaar bekend gemaakt: de Watertekenaar en +Reuse Quickscan. Deze zijn online te vinden op ons overzicht van digitale diensten.

 

Integrale aanpak opkomende en zeer zorgwekkende stoffen

Veel sectoren hebben te maken met opkomende en zeer zorgwekkende stoffen met impact op onze leefomgeving en de ontwikkeling daarvan. Vooral bij het gebruik van de bodem (voedselproductie, grondverzet, woningbouw) en in het watersysteem (productie drinkwater, zwemwater, afvalwaterzuivering). Witteveen+Bos werkt aan product- en kennisontwikkeling om op een maatschappelijk goede manier om te kunnen gaan met opkomende en zeer zorgwekkende stoffen. Deze kennis passen we ook toe in onze projecten. Klik op de onderdelen om meer te ontdekken hierover.

Prijzen

Door talent- en kennisontwikkeling kunnen we maximale waarde toevoegen via onze projecten en optimale klantwaarde bieden. Een uitvloeisel hiervan zijn prijzen die Witteveen+Bos en Witteveen+Bos’ers winnen.

Dilemma's

Met enige regelmaat stellen potentiële opdrachten ons voor dilemma’s. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Willen we aan alle onderwerpen werken, ook als deze bron zijn van maatschappelijke onrust en discussie?’ Ook merken we dat het in de keten een uitdaging is om met elkaar tot de duurzaamste oplossing te komen. Daarbij kan het gaan om gebrek aan tijd, kennis, regelgeving, prioritering of budget. Het gesprek aangaan in de keten en de uitdaging gezamenlijk oppakken is dan ook een vereiste waar we graag een bijdrage aan leveren.

Ons doel is om onze mensen te stimuleren proactief te spreken over zorgen, vragen en dilemma’s. Dat doen we met verschillende initiatieven voor verbondenheid en uitwisseling, veel aandacht voor interne communicatie en een compliance programma. In 2021 heeft heel Witteveen+Bos wereldwijd weer een geactualiseerde e-learning op het vlak van ethics and compliance gedaan. De Ethics and Compliance Officer heeft wekelijks meerdere vragen voor advies ontvangen, met name over mogelijke belangenverstrengeling en het aanvaarden van giften.

In brede zin hebben we ook in 2021 tijd en aandacht besteed aan ‘het juiste gesprek’ in een diverse en inclusieve werkomgeving. Op die manier kunnen (potentiële) dilemma’s nog beter worden geadresseerd en de werkwijze aangepast. Ook kunnen we signaleren of we op bepaalde onderwerpen beleid en strategie moeten maken of herijken.

Soms is het als werkgever lastig om de beste keuze te maken, in 2021 bijvoorbeeld met betrekking tot het thuiswerkbeleid. Hybride werken kent verschillende kansen en uitdagingen. Enerzijds willen we graag de ontmoeting en uitwisseling tussen onze collega’s borgen, anderzijds vinden we het belangrijk om oog te hebben voor flexibiliteit en werk-privé balans. In 2021 zijn we daarom begonnen met experimenteren met allerlei hybride systemen in onze kantoren. Voor 2022 blijft de juiste balans vinden ook een belangrijk onderwerp van gesprek.

Meten maatschappelijke waarde

De afgelopen paar jaar hebben we tools ontwikkeld om onze maatschappelijke waarde in projecten te meten. Na een experimenteerfase hebben we in 2021 de SDG Impact tool breder geïntroduceerd binnen Witteveen+Bos. Projectleiders hebben nu een beter beeld van de maatschappelijke impact van hun project, vooraf én achteraf en kunnen met dat inzicht onze bijdrage in de projecten vergroten. Onze ambitie is om uiteindelijk de maatschappelijke waarde en de bijdrage aan de SDG’s van ons gehele projectportfolio inzichtelijk te maken.

Lees meer over de SDG Impact Tool