Doel 4: Economische waarde

Witteveen+Bos streeft naar het behalen van gezonde financiële resultaten. Een gezonde financiële basis is een belangrijke randvoorwaarde om ook op de lange termijn waarde te creëren voor onze stakeholders.

Gezonde resultaten

Uit de geconsolideerde balans van Witteveen+Bos N.V. blijkt dat het balanstotaal ten opzichte van 2020 is toegenomen als gevolg van groei van de organisatie. Het saldo onderhanden projecten en debiteuren is in 2021 met 10 % gestegen, dit is meer dan de 2,9 % groei in omzet. Per saldo is de solvabiliteit gelijk gebleven met 51 %.

De winst-en-verliesrekening over 2021 laat zien dat we in 2021 een hogere omzet hebben gerealiseerd. . Per saldo sluiten we 2021 af met een omzet van 160,3 miljoen euro en een nettoresultaat van 18,3 miljoen euro. Onze eigen omzet stijgt naar 130,5 miljoen euro (2020: 121,3 miljoen euro), vooral als gevolg van een stijgende vraag naar onze dienstverlening.  We konden hier invulling aan geven door een groei van het aantal medewerkers die snel aan projecten konden bijdragen. Wel is de nettowinstmarge op onze eigen omzet afgenomen van 14,7 % tot 14,0 %. De relatief lage bedrijfskosten die het gevolg zijn van corona-gerelateerde maatregelen dragen eveneens bij aan het goede resultaat.

BEKIJK DE SAMENGEVATTE JAARCIJFERS 2021

Corona-effecten

De coronapandemie heeft vanuit financieel perspectief geen negatieve impact op Witteveen+Bos gehad. We hebben in deze periode zelfs een sterke groei doorgemaakt en onze winst mee laten groeien. Maatregelen als gevolg van de coronapandemie hebben bovendien geleid tot lagere reis- en verblijfkosten. Vanaf het uitbreken van de coronapandemie heeft Witteveen+Bos sterk gestuurd op drie belangrijke risico’s: de effecten van een oplopende debiteurenstand, daling van de productiviteit door leegloop of door hoger ziekteverzuim en prijsdruk als gevolg van wereldwijde overcapaciteit. Mede door de oorlog in Oekraïne en de effecten op Europa en de wereld, toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende kosten zijn effecten op Witteveen+Bos voor de middellange termijn onzeker. We varen in algemene zin een voorzichtige koers.

In 2021 hebben we dan ook sterk op liquiditeit gestuurd en investeringen gedaan voor het hybride werken en is onze nieuwe locatie in Utrecht geopend. In 2022 investeren we in uitbreiding in Deventer.

Speerpunt 2021: verdienmodellen

Witteveen+Bos ontwikkelt steeds meer digitale producten en diensten en participeert in nieuwe vormen van samenwerking en in bijzondere initiatieven. Dat vraagt om andere vormen van vermarkten en daarom hebben we in 2021 extra aandacht besteed aan onze verdienmodellen. Dat deden we door verschillende analyses en vooral het uitwisselen van kennis en ervaring.

Toelichting jaarcijfers 2021

In dit jaarverslag zijn de balans en de winst- en verliesrekening van Witteveen+Bos N.V. opgenomen, alsmede de algemene grondslagen voor het opstellen van de geconsolideerde cijfers. Voor een volledig inzicht in het vermogen en resultaat van Witteveen+Bos N.V. verwijzen wij naar het geconsolideerde jaarbericht 2021 dat gedeponeerd is bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

LEES VERDER

Verklaring accountant

Aan de Raad van Commissarissen en directie van Witteveen+Bos N.V.

Ons oordeel
De in hoofstuk 'Doel 4: Economische waarde' bijgesloten samengevatte jaarcijfers 2021 (hierna ‘de samengevatte jaarcijfers’) van Witteveen+Bos N.V. te Deventer zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Witteveen+Bos N.V.

Naar ons oordeel zijn de bijgesloten samengevatte jaarcijfers (exclusief de paragraaf met onderdelen die toezien op het participatiesysteem) in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Witteveen+Bos N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

LEES VERDER

KPI's 2021

Bekijk de slides hieronder om te zien hoe Witteveen+Bos in 2021 heeft gepresteerd.