Doel 3: Duurzame bedrijfsvoering

Witteveen+Bos creëert ook via duurzame bedrijfsvoering waarde. We streven ernaar onze milieu-impact te verminderen en de CO2-reductie in de gehele keten te bevorderen. Ook verbeteringen van bedrijfsprocessen dragen bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

Huisvesting, kantoor werken en hybride werken

Om ons werk goed uit te kunnen voeren werken we samen met anderen, ontmoeten we collega’s, partners en klanten, delen we kennis en vergaderen we. Op kantoor tref je collega’s, goede voorzieningen en daar voel je je ‘thuis’. Corona dwong ons tot een heel andere manier van werken, met vooral digitale interactie en vrijwel geen bezoeken aan kantoor. De afgelopen twee jaar hebben we de voor- en nadelen ondervonden van het thuiswerken. We hebben dan ook gekozen om ook post-corona te kiezen voor het hybride werken.

De combinatie van werken op kantoor, bij de opdrachtgever, op projectlocatie of op de thuiswerkplek draagt bij aan een gezonde werk-privébalans voor onze mensen, het flexibel inzetten van onze talenten en ondersteunt medewerkers om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en om maximale waarde voor de klant te bieden.

ICT en digitalisering

In 2021 besteedden we veel aandacht aan ICT-veiligheid, met verdere stappen voor ISO 27001 en verschillende interne- en externe risico-inventarisaties en evaluaties. Ook implementeerden we een DMS-systeem (document management systeem) voor projectdata. Dat bevordert digitale samenwerking met klanten en partners en helpt ons bij het thuiswerken. In onze kantoren zijn meer vergaderruimtes voorzien van videoconference apparatuur, wat belangrijk is voor het hybride werken.

In 2021 zijn verschillende bedrijfsvoeringprocessen verder gedigitaliseerd, waaronder het aanvragen van huur- en projectauto’s en het proces rondom de salarisherziening. Samen met de secretariaten zijn extra stappen gezet voor het automatiseren en digitaliseren van hun werk. Onze digitale huisstijl hebben we verder ontwikkeld.

Innovatief samenwerken

In Utrecht hebben we in 2021 een nieuw kantoor geopend dichtbij het centraal station. Het groene en duurzame kantoor is ruim opgezet met voldoende plek voor ontmoeting én keuze uit diverse soorten werkplekken. In Groningen is ons tweede pop-upkantoor geopend op de Groningen Campus, als deel van een strategische samenwerking met EnTranCe op het gebied van de energietransitie. Op die manier kunnen Witteveen+Bos’ers, studenten, opdrachtgevers en partners elkaar ontmoeten en samenwerken. In april 2021 is ons kantoor in Panama officieel geopend. Vanuit dat frontoffice versterkt Witteveen+Bos haar lokale positie in de delta- en watertechnologie en is gestart met projecten op het gebied van veerkrachtige steden (‘resilient cities’).

 

Speerpunt 2021: Veiligheid en gezondheid

Met het speerpunt ‘veiligheid en gezondheid’ dragen we bij aan een veiligere bouwwereld, vergroten we ons veiligheidsbewustzijn en versterken we het prettige werkklimaat dat we als bedrijf willen bieden. Als advies- en ingenieursbureau hebben we een verantwoordelijkheid in de keten, want ons werk heeft impact. Veiligheid vergroten we door dit mee te nemen in onze ontwerpen en in het projectadviseurschap en projectmanagement zelf. Hoe is veiligheid bijvoorbeeld verankerd in een planstudie of locatiebezoek?

In 2021 hebben we hierin stappen gezet door de interne veiligheidsstructuur te versterken en de veiligheidscultuur te bevorderen. De interne veiligheidsstructuur is versterkt door plannen en protocollen, zoals een wereldwijde uniform online QHSE-meldingsformulier. Dat versterkte ook het lerend vermogen en het bewustzijn binnen de organisatie. In 2021 besteedden we extra aandacht aan psychologische veiligheid:  ‘Kunnen we zijn wie we zijn? En wat is ervoor nodig in projecten, vergaderingen of overleggen en onderlinge communicatie dat we (durven te) vertellen wat we denken?’ Deze vorm van veiligheid vinden we heel belangrijk, want het is een randvoorwaarde voor talentontwikkeling, inclusiviteit en betrokkenheid.

Witteveen+Bos heeft input gegeven aan de Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waardoor conditionerende onderzoeken en inspecties ook onder het domein van de Veiligheid in Aanbesteding vallen. Dat draagt direct bij aan de veiligheid en gezondheid in de bouwketen.

 

Safety and Culture ladder (SCL)

We maken werk van veiligheid. In maart 2021 zijn alle Nederlandse PMC’s en afdelingen geaudit voor de SCL en geslaagd voor trede 3. Onze medewerkers kennen de veiligheidsregels en vinden deze belangrijk. Enkele PMC’s zijn zelfs al gecertificeerd voor trede 4, wat gaat over proactiviteit en initiatief tonen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze kunnen bijdragen aan veiligheid en gezondheid. Witteveen+Bos wil koploper zijn in de adviesketens waar we in werken en zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Daarom is onze ambitie om in 2023 voor alle Nederlandse PMC’s en afdelingen trede 4 te gaan behalen.

Prijzen

In 2021 reikte Witteveen+Bos twee prijzen uit. De twintigste en laatste editie van de Kunst+Techniekprijs en de eerste editie van de Witteveen+Bos Scriptieprijs duurzame ontwerpprincipes.

CO2-prestatieladder en footprint

We zijn er trots op dat we in 2021 wederom het CO2-Bewust Certificaat van de CO2-prestatieladder op niveau 5 hebben behouden. Alle maatregelen die we in 2021 namen om de CO2-uitstoot te beperken staan omschreven in een separaat gepubliceerde footprint. In 2021 hebben we een reductie van 82 % gerealiseerd ten opzichte van 2007. De totale CO2-uitstoot is gedaald met 2.573 ton, terwijl de personeelsomvang is gegroeid met 601 fte.

 

Om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 we als bedrijf uitstoten, berekenen we jaarlijks de CO2-footprint. Ook in 2021 is de footprint berekend met conversiefactoren conform de waarden op co2emissiefactoren.nl. De footprint per fte betreft medewerkers van Witteveen+Bos wereldwijd. De footprint bestaat uit drie belangrijke posten: huisvesting, (auto)mobiliteit en vliegreizen. Op alle drie de posten streven we reductie na. Met name door de coronamaatregelen blijft de CO2-uitstoot dalen. De verspreiding van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben veel invloed gehad op de bedrijfsvoering in 2021. Sindsdien heeft het overgrote deel van de medewerkers (deels) thuis gewerkt, waardoor er veel minder woon-werkverkeer of zakelijk reizen hebben plaatsgevonden.

Om collega’s meer te betrekken en bewust te maken van hun mogelijke impact bij CO2-besparing en materiaalgebruik  in projecten is twee jaar geleden de CO2-vliegwielsubsidie gelanceerd. Daar hebben collega’s voor vijf initiatieven een beroep op gedaan, waaronder de Jurong Island Circularity Scan.

Om meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot door onze bedrijfsvoering is er in 2021 gewerkt aan het opstellen van een CO2-Dashboard. Daardoor kunnen leidinggevenden de categorieën monitoren die invloed hebben op CO2-uitstoot, zoals mobiliteit. Waar mogelijk maken we afspraken met onze toeleveranciers en dienstverleners (zoals catering, schoonmaak) CO2-bewust te werken en waar mogelijk te reduceren. In 2021 hebben we gewerkt aan beleid om dat in 2022 breder uit te rollen en in te voeren.

Uitleg scopes footprint

De visual beschrijft drie scopes, conform het ‘Greenhouse Gas Protocol’. De scopes maken onderscheid in waar Witteveen+Bos direct of indirect verantwoordelijk voor is. Scope 1 behelst alle directe emissies, deze komen ‘uit eigen schoorsteen’. Scope 2 omvat alle indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik binnen de organisatie, waarbij de uitstoot plaats vindt ‘door andermans schoorsteen’. Scope 3 bevat alle uitstoot die voortkomen uit activiteiten waarover Witteveen+Bos geen invloed heeft, maar die wel in verband gebracht kunnen worden met onze activiteiten.