Verslag Raad van Commissarissen

Met dit verslag geeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Witteveen+Bos N.V. de stakeholders van Witteveen+Bos graag inzicht in de wijze waarop wij onze toezichthoudende taak in 2020 hebben ingevuld.

2020 is een uitermate bijzonder jaar geweest en stond grotendeels in het teken van corona. Toen duidelijk werd dat corona grote gevolgen kon hebben voor de wereldeconomie en voor Witteveen+Bos, is er zeer intensief contact geweest tussen directie en de RvC. Vanaf maart heeft een maandelijks digitaal overleg plaatsgevonden, waarbij de impact op Witteveen+Bos werd besproken aan de hand van tussentijdse financiële resultaten. Wij hebben grote nadruk gelegd op het bewaken van de liquiditeit van Witteveen+Bos. Andere aspecten die we nauw volgden waren de productiviteit, de gezondheid van de werknemers en de algehele impact van de wereldcrisis op de continuïteit van het bedrijf.

In 2020 hebben we overlegd met de accountant, de OR de Ethics and Compliance Officer en het nieuwe hoofd HR. Onderwerpen als het ondernemingsplan 2021 en huisvesting kwamen aan de orde. Verder heeft de RvC steeds veel aandacht gegeven aan bespreking van de resultaatontwikkeling. Wij zijn verheugd dat we hebben kunnen constateren dat de liquiditeit van Witteveen+Bos zich goed ontwikkeld heeft in coronatijd en Witteveen+Bos heeft ondanks alle verstoringen een uitermate goed jaar gedraaid. De digitalisering heeft een vlucht genomen doordat reizen niet meer wenselijk was en thuiswerken de norm werd.

Er was al een langetermijnverkenning gaande naar de eigendomsstructuur en het werknemersparticipatiesysteem. Ook in 2020 is het participatiesysteem aan de orde gekomen en is nagedacht over eventuele risicobeheersmaatregelen. De crisis heeft laten zien dat het essentieel is dit onderzoek voort te zetten. De RvC zal zich hier ook in 2021 intensief mee bezighouden.

In oktober 2020 heeft Karin Sluis het stokje overgedragen aan Wouter Bijman en Eveline Buter, waarmee de directie van Witteveen+Bos met de zittende directeur Stephan van der Biezen uit drie personen bestaat. Wij danken Karin Sluis voor de plezierige en open samenwerking, de overleggen met de directie hebben wij als zeer constructief ervaren. Veel dankbaarheid hebben wij voor de wijze waarop zij haar verlengde directeurschap heeft vormgegeven tijdens de eerste maanden van de coronapandemie. Als RvC zien wij de samenwerking met de (nieuwe) directieleden vol vertrouwen tegemoet.

In 2020 liep de eerste termijn van Hans van der Ven en Gerard van de Aast af. Zij zijn door de aandeelhoudersvergadering herbenoemd voor een periode van vier jaar.

De jaarrekening 2020 is opgesteld door de directie, gecontroleerd door Deloitte als externe accountant en in bijzijn van de accountant besproken. Op basis van de interne toets staan wij achter het winstbestemmingsvoorstel van de directie. Wij stellen de AVA voor om de jaarrekening vast te stellen en de directie décharge te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur en beleid en de RvC voor de door haar uitgevoerde toezichthoudende taak.

2021 staat nog altijd in het teken van de coronapandemie. Het sturen op liquiditeit en verhoging van de productiviteit blijft een onveranderd aandachtspunt. Wij zullen de voortgang op de speerpunten 2021 met de directie bespreken.

Bijzondere dank gaat uit naar de directie van Witteveen+Bos, voor de wijze waarop zij leiding heeft gegeven aan het bedrijf in de crisis en de continuïteit van de onderneming zorgvuldig heeft bewaakt. Daarnaast gaat onze grote dank uit naar de medewerkers, die in deze bijzondere situatie zonder nauw contact met hun collega’s hun bijdrage hebben geleverd aan het uitstekende resultaat van Witteveen+Bos over 2020.

Wij kijken uit naar een gezond 2021 voor Witteveen+Bos en haar medewerkers en zien het jaar met vertrouwen tegemoet.

Deventer, 19 maart 2021

Raad van Commissarissen
Hans van der Ven (voorzitter)
Gerard van de Aast
Angelique Heckman