Op deze pagina

 • Samengevatte jaarcijfers 2020
 • Toelichting jaarcijfers
 • Verklaring acountant
 • KPI's 2020

Doel 4: Economische waarde

Witteveen+Bos streeft naar het behalen van gezonde financiële resultaten. Een gezonde financiële basis is een belangrijke randvoorwaarde om ook op de lange termijn waarde te creëren voor onze stakeholders.

Gezonde resultaten

Uit de geconsolideerde balans van Witteveen+Bos N.V. blijkt dat het balanstotaal ten opzichte van 2019 is afgenomen. Het saldo onderhanden projecten en debiteuren is in 2020 in de eigen organisatie teruggedrongen. Per saldo is de solvabiliteit toegenomen tot 51 % (2019: 45,7 %).

De winst-en-verliesrekening over 2020 laat zien dat we in 2020 een hogere omzet hebben gerealiseerd. Onze eigen omzet stijgt naar 121,3 miljoen euro (2019: miljoen euro 116,24), vooral als gevolg van een stijgende vraag naar onze dienstverlening. We konden hier invulling aan geven door een groei van het aantal medewerkers die snel aan projecten konden bijdragen. Het goede resultaat kwam mede door de verkoop van ons voormalige hoofdkantoor in Deventer, een vrijval van voorzieningen en door een afname van de overige bedrijfskosten.

Naast onze traditionele ingenieurswerkzaamheden doen we steeds meer andersoortige werkzaamheden zoals (digitale) productontwikkeling, bijvoorbeeld het participatieplatform InBeeld. Daarom blijven we bezig met het ontwikkelen en inrichten van andere businesscase- en verdienmodelbenaderingen.

BEKIJK DE SAMENGEVATTE JAARCIJFERS 2020

Corona-effecten

Vanaf het uitbreken van de Coronapandemie heeft Witteveen+Bos sterk gestuurd op de drie belangrijkste risico’s. Namelijk de effecten van een oplopende debiteurenstand, daling van de productiviteit door leegloop of door hoger ziekteverzuim en prijsdruk als gevolg van wereldwijde overcapaciteit. Omdat de effecten op Witteveen+Bos voor de middellange termijn onzeker zijn, zullen we in algemene zin een voorzichtige koers blijven varen.

In 2020 hebben we dan ook sterk op liquiditeit gestuurd. We hebben bijvoorbeeld vermijdbare uitgaven beperkt en sterk op gezond werkkapitaal in projecten gestuurd. Om tot een afgewogen oordeel te komen of een dividenduitkering in 2020 gepast was, is naast een interne toets ook een externe toets uitgevoerd.

Speerpunt 2020: Participatiesysteem

De aandelen van Witteveen+Bos zijn sinds 1992 in handen van de medewerkers. Voor een gezond participatiesysteem is het van belang om ook in de toekomst voldoende aandelen beschikbaar te hebben voor nieuwe toetreders en voldoende ruimte voor nieuwe partners. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe partners, premium- en seniorpartners ook met de steeds strenger wordende regelgeving voor banken de financiering rond krijgen. De afgelopen jaren is een langetermijnverkenning van het participatiesysteem uitgevoerd waarvan we de resultaten de komende jaren implementeren.

Toelichting jaarcijfers 2020

In dit jaarverslag zijn de balans en de winst- en verliesrekening van Witteveen+Bos N.V. opgenomen, alsmede de algemene grondslagen voor het opstellen van de geconsolideerde cijfers. Voor een volledig inzicht in het vermogen en resultaat van Witteveen+Bos N.V. verwijzen wij naar het geconsolideerde jaarbericht 2020 dat gedeponeerd is bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

LEES VERDER

Verklaring accountant

Aan de Raad van Commissarissen en directie van Witteveen+Bos N.V.

Ons oordeel
De in hoofstuk “Doel 4: Economische waarde” bijgesloten samengevatte jaarcijfers 2020 (hierna ‘de samengevatte jaarcijfers’) van Witteveen+Bos N.V. te Deventer zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Witteveen+Bos N.V.

Naar ons oordeel zijn de bijgesloten samengevatte jaarcijfers (exclusief de paragraaf met onderdelen die toezien op het participatiesysteem) in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Witteveen+Bos N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

LEES VERDER

KPI 2020

 • Groei (eigen) omzet van 3 tot 5 % per jaar   
 • Groei in personele omvang van 3 tot 5 % per jaar
   
 • Netto winstmarge van minimaal 8 % per jaar

Resultaat

 • Witteveen+Bos N.V. heeft over het boekjaar 2020 een omzet van 155,8 miljoen euro gerealiseerd, een toename van 7,4 % ten opzichte van 2019 (2019: 145,0 miljoen euro). De eigen omzet bedraagt 121,3 miljoen euro (2019: 116,24 miljoen euro).
 • Het personeelsbestand is met 10,1 % gegroeid van 1.208 medewerkers naar 1.330 medewerkers.
 • Het nettoresultaat over 2020 bedraagt 17,9 miljoen euro waarmee de netto winstmarge uitkomt op 11,5 %.