Op deze pagina

  • Kengetallen duurzame bedrijfsvoering
  • KPI's 2020

Doel 3: Duurzame bedrijfsvoering

Witteveen+Bos creëert ook via duurzame bedrijfsvoering waarde. We streven ernaar onze milieu-impact te verminderen en de CO2-reductie in de gehele keten te bevorderen. Ook verbeteringen van bedrijfsprocessen en manieren van werken, dragen bij aan een duurzame bedrijfsvoering. In 2020 verliepen vrijwel al onze bedrijfsprocessen digitaal.

ICT en informatieveiligheid

In 2020 zijn veel inspanningen geleverd om Witteveen+Bos maximaal in staat te stellen om digitaal thuis te werken. Daarvoor zijn platforms als Teams en OneDrive versneld uitgerold, voor optimaal samenwerken en contact, zowel tussen collega’s onderling als met klanten. In de zomer is ons nieuwe wereldwijde intranet ‘W+B Connect’ live gegaan, ons communicatie- en kennisplatform met veel opties voor vakinhoudelijke en sociale interactie. Dat zorgt voor extra verbinding binnen de organisatie. Belangrijk aandachtspunt voor 2020 was het verder verbeteren van de ICT-veiligheid, in lijn met onze certificering voor ISO27001 (Informatiebeveiliging). De komende jaren zetten we ons daar voor in, want we streven naar bedrijfsbrede ISO27001-certificering.

Speerpunt 2020: Datagedreven werken

Afgelopen jaar hebben we zo veel mogelijk ondernomen om Witteveen+Bos’ers datagedreven te laten werken. Domeinkennis van onze medewerker staat daarbij centraal, want daarmee kunnen we data onze meerwaarde geven. In 2020 hebben we aandacht besteed aan drie belangrijke voorwaarden: digitaal talent, een organisatie die datagedreven werken mogelijk maakt en projecten waarin we datagedreven diensten aanbieden. Via verschillende werkvormen hebben we intern ervaringen uitgewisseld met methoden en technieken die gebruikt worden bij het datagedreven werken. Ook is gewerkt aan een organisatiebrede data-architectuur en verschillende werkvormen, waaronder Tech Meetups.

Huisvesting

Ons kantoorconcept PLUSwerken gaat ervan uit dat we ons werk vooral op kantoor verrichten. Daar tref je collega’s, goede voorzieningen en daar voel je je ‘thuis’. Corona dwong ons tot een heel andere manier van werken, met vooral digitale interactie en vrijwel geen bezoeken aan kantoor. Afgelopen jaar hebben we de voor- en nadelen ondervonden van het thuiswerken. We gaan onderzoeken hoe thuiswerken past bij onze manier van werken en welk kantoorconcept daarbij hoort. Ons beleid gaan we daar op afstemmen.

In 2020 zijn enkele verbeteringen aangebracht aan ons kantoor in Jakarta die de veiligheid vergroten. De voorgenomen verhuizing in Gent naar een groter kantoor is wegens corona uitgesteld. In Panama hebben we een kleine kantoorruimte gereserveerd, vanwege de officiële start begin 2021.

In juni verhuisde ons Geurlab binnen Deventer. De nieuwe locatie biedt meer ruimte waardoor het laboratorium slimmer, efficiënter en logischer kon worden ingericht en bovendien de mogelijkheid heeft om te groeien. In september is ons voormalige hoofdkantoor aan de Van Twickelostraat in Deventer verkocht. Eind 2020 hebben we ons kantoor in Heerenveen verbouwd en vernieuwd.  

CO2-prestatieladder

We zijn er trots op dat we in 2020 wederom het CO2-Bewust Certificaat van de CO2-prestatieladder op niveau 5 hebben behouden. Alle maatregelen die we in 2020 namen om de CO2-uitstoot te beperken staan omschreven in een separaat gepubliceerde footprint, te vinden op onze webpagina voor de CO2-Prestatieladder.

CO2-footprint

Om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 we als bedrijf uitstoten, berekenen we jaarlijks de CO2-footprint. In 2020 is, net als in 2019, de footprint berekend met conversiefactoren conform de waarden op co2emissiefactoren.nl. De footprint per fte betreft medewerkers van Witteveen+Bos wereldwijd. De footprint bestaat uit drie belangrijke posten: huisvesting, (auto)mobiliteit en vliegreizen. Op alle drie de posten streven we reductie na.

In 2019 was een nieuwe CO2-reductiedoelstelling voor 2030 vastgesteld: de CO2-uitstoot van Witteveen+Bos per fte moet dan minimaal 60 % lager zijn dan in het referentiejaar 2007. In 2020 hebben we deze doelstelling al behaald, uiteraard vanwege de bijzondere omstandigheden. Vooral de afname van energieverbruik in kantoren alsook veel minder reisbewegingen zorgden voor deze veel lagere CO₂-uitstoot. De uitdaging zal zijn om zoveel mogelijk van deze besparing vast te houden als we weer mogen reizen.

In 2020 hebben we een reductie van 78 % gerealiseerd ten opzichte van 2007. De totale CO2-uitstoot is gedaald met 2.424 ton, terwijl de personeelsomvang is gegroeid met 510 fte.

We willen graag naar nieuwe vormen van duurzame mobiliteit en het bewustzijn van medewerkers vergroten van hun eigen zakelijke CO₂-footprint en de mogelijkheden die ze hebben om deze te verkleinen. Daarom is in 2020 een mobiliteitsonderzoek gestart.

KPI 2020

  • Onze eigen CO2-reductie is in lijn met de reductieambitie van 60 % in 2030 ten opzichte van referentiejaar 2007.
  • Behoud van het CO2-Bewust certificaat op niveau 5 van de CO2-prestatieladder en certificeren volgens het Kwaliteitshandboek 3.1 van SKAO.

Resultaten

  • In 2020 werd een reductie per fte van 78 % gerealiseerd ten opzichte van referentiejaar 2007.
  • In 2020 werd het CO2-Bewust certificaat op niveau 5 van de CO2-prestatieladder succesvol verlengd.