Op deze pagina

 • Duurzame ontwerpprincipes
 • Maatschappelijke impact meten
 • Speerpunt 2020: participatief ontwerpen
 • Prijzen en nominaties
 • KPI's 2020

Doel 1: Maatschappelijke waarde in projecten en bijdrage aan de SDG's

In 2020 hebben we wereldwijd aan ruim 4.000 projecten in 42 landen gewerkt. Door in deze projecten duurzame oplossingen te bieden, kan Witteveen+Bos maatschappelijke waarde creëren en bijdragen aan de SDG’s van de Verenigde Naties. Onze zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) zijn daarbij een belangrijk middel.

 

Duurzame ontwerpprincipes

Met onze zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) vergroten we onze bijdrage aan de SDG’s in de projecten. In elk project wordt onderzocht welke DOP’s een rol kunnen spelen en in welke mate. De DOP’s zijn onderdeel van ons kwaliteitssysteem. Ook indien een opdrachtgever er niet om vraagt, proberen wij zelf de DOP’s mee te nemen in onze werkzaamheden.

Uit een interne enquête blijkt een kleine verbetering van de bekendheid bij onze medewerkers. Begin 2021 gaf 85% van de respondenten aan bekend te zijn met de DOP’s en daarvan heeft 45 % ze ook daadwerkelijk overwogen in projecten (respectievelijk 79 % en 42 % in 2019 en 80% en 40% in 2017). De beperkte toepassing van de DOP’s in projecten is nog een aandachtspunt. Daar gaan we dus verder mee aan de slag.

Maatschappelijke impact meten

Voor projecten in ontwikkelingslanden meten we onze maatschappelijke impact met de SDG Impact Tool. In 2020 hebben we op basis van een vergelijkbare methodiek een tool ontwikkeld voor niet-ontwikkelingslanden: de Maatschappelijke Waarde Tool. Met deze tool hebben we in 2020 een beperkt aantal projecten achteraf beoordeeld als pilot. De ambitie is om uiteindelijk de maatschappelijke waarde en de bijdrage aan de SDG’s van onze hele projectportfolio inzichtelijk te maken. In 2021 willen we meer projecten op impact gaan beoordelen en de beide tools breed introduceren binnen Witteveen+Bos zodat projectleiders een beter beeld hebben van de maatschappelijke impact van hun project, achteraf én vooraf. Met dat inzicht kunnen we vervolgens onze bijdrage in de projecten te vergroten.

LEES MEER OVER DE IMPACT TOOLS

Dilemma's

Met enige regelmaat stellen potentiële opdrachten ons voor dilemma’s. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Willen we aan alle onderwerpen werken, ook als deze bron zijn van maatschappelijke onrust?’ We willen zorgen dat dilemma’s op tafel komen en op de juiste manier worden afgewogen. In 2020 is een handreiking opgesteld voor het omgaan met ethische dilemma’s in relatie tot het wel of niet aanbieden voor een project.

Een dilemma is een conflict van waarden. De keuze kan niet alleen op rationeel-objectieve basis gemaakt worden en is daarmee persoonlijk. Met ons complianceprogramma werken we toe naar een cultuur die mensen stimuleert proactief te spreken over zorgen, vragen en dilemma’s. In 2020 heeft de Ethics and Compliance Officer wekelijks meerdere vragen voor advies ontvangen, met name over mogelijke belangenverstrengeling en het aanvaarden van giften.

Veiligheid

De bouw is één van de meest onveilige sectoren om in te werken en er gebeuren jaarlijks nog steeds onaanvaardbaar veel ongelukken, waarvan 13 met dodelijke afloop in 2020. Als adviseurs en ingenieurs kunnen wij de bouwsector veiliger maken: door tijdens de voorbereidings- en ontwerpfase rekening te houden met veiligheid en gezondheid in de bouw-, beheer- en onderhoudsfase. Witteveen+Bos heeft dan ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekend en neemt deel in de kopgroep van de code. De komende jaren dragen we bij aan de ambitie van deze code: structurele verbetering van de veiligheid in de bouw.

In 2020 is ook geïnventariseerd hoe veiligheid en gezondheid nu zijn georganiseerd. Tijdens die inventarisatie kwamen we onderwerpen tegen die we in 2021 verder gaan verbeteren, zoals het proces rondom het afhandelen van interne meldingen. We zijn ook begonnen met het uitwerken van een nieuwe structuur voor de organisatie van veiligheid en gezondheid wereldwijd: het Health & Safety Framework. Vervolgens is toegewerkt naar volledige certificering van Witteveen+Bos R.I. B.V. volgens de Veiligheidsladder op trede 3 (van 5), waarvoor de audit in maart 2021 is gehouden. Enkele koploper-PMC’s worden geaudit voor trede 4.

Innovatie

Eind 2020 startte de nieuwe editie van ons Plus+ Innovatieprogramma. Op de thema’s smart cities, smart company, smart cycles, smart deltas en smart infra en mobility zijn maar liefst 90 ideeën ingebracht, waarvan er 16 in een dynamisch versnellingsproces ontwikkeld zijn tot nieuwe producten en diensten. ‘De Watertekenaar’ won en de publieksprijs ging naar +Reuse Quick Scan. Onze bijzondere sector Digital and Acceleration Support heeft in 2020 bijgedragen aan de (door)ontwikkeling en opschaling van deze en eerdere en succesvolle innovaties. We bieden meer en meer innovatieve, digitale oplossingen voor onze klanten. Voorbeelden zijn ons participatieplatform InBeeld, de +Circular Design Tool, de FietsMonitor en de Hittestresskaart.

Speerpunt 2020: participatief ontwerpen

In 2020 ontwikkelden we onze aanpak rondom participatief ontwerpen verder. Dit is belangrijk in het kader van de aanstaande Omgevingswet. Samen met onze projectorganisaties en klanten hebben we audits gehouden op de toepassing van het participatief ontwerpen in onze projecten en geleerd dat juist dit ontwerpprincipe nauwe afstemming met het omgevingsmanagement van de klant vraagt. Concreet hebben we een stappenplan ontwikkeld dat het invoeren van participatief ontwerpen in drie stappen vergemakkelijkt en de kwaliteit van projecten in hun omgeving verbetert.

(Digitaal) participatief ontwerpen

Prijzen en nominaties

KPI 2020

 • 100 % van de medewerkers is bekend met de duurzame ontwerpprincipes.

   
 • 100 % van de medewerkers heeft in projecten de duurzame ontwerpprincipes afgewogen en/of toegepast.

Resultaten

 • 84,5 % van de medewerkers is bekend met de duurzame ontwerpprincipes (gemeten met enquête onder alle medewerkers wereldwijd).
   
 • 45 % van de medewerkers heeft in projecten de duurzame ontwerpprincipes toegepast (gemeten met enquête onder alle medewerkers wereldwijd).