Gepubliceerd op 30 november 2021

Witteveen+Bos aan de slag met de planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Op 13 oktober heeft Waterschap Vallei en Veluwe aan Witteveen+Bos de opdracht voor de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk gegund. We gaan hierin samen met het bureau Land-id, en met overheidspartijen in het gebied, dijkdenkers, bewoners en andere belanghebbenden, het voorkeursalternatief uitwerken tot een concreet plan voor de integrale gebiedsontwikkeling.

Het gebied

De Grebbedijk beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. Waterschap Vallei en Veluwe grijpt dit project aan om niet alleen de 5,5 kilometer lange dijk te verbeteren maar tegelijkertijd ook een verbetering te bewerkstelligen in het gebied tussen Wageningen en Rhenen. De Grebbedijk, de Nederrijn en de uiterwaarden vormen bijzondere riviernatuur. Hier bevinden zich onder andere het Hoornwerk en de Blauwe Kamer. Een van de doelen is om de verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via dit gebied te verstevigen. Naast veel ecologische waarde wordt er in dit gebied ook veel gerecreëerd. Het HWBP heeft bovendien dit project bestempeld als pilot project in het kader van circulariteit.

Aanbesteding

De aanbesteding voor deze planuitwerking verliep in twee fasen. In de eerste fase is er een visie en een teamsamenstelling opgesteld, in de tweede fase een plan van aanpak, risico’s- en kansendossier en een raming. De gunning was gepland afgelopen zomer, maar moest helaas worden uitgesteld. Eén van de andere inschrijvers kon zich niet in de uitslag vinden en heeft een kort geding aangespannen tegen de gunningsbeslissing. Op 8 oktober heeft de rechter uitspraak gedaan: de bezwaren tegen de gunningsbeslissing zijn door de rechter ongegrond verklaard, waardoor de opdracht definitief aan W+B gegund kon worden.  

Wat gaan we de komende tijd doen?

We starten met het verder uitwerken van de plannen voor onder andere het ontwerpproces, de onderzoeken en de samenwerking met alle betrokkenen. Parallel starten we met verschillende gebiedsonderzoeken: geotechnisch onderzoek, onderzoeken naar explosieven en bodemonderzoek. Daarnaast starten we ook met onderzoeken hoe we de dijk en de gebiedsontwikkeling zo circulair mogelijk kunnen bouwen. Vanaf 2022 werken we samen met de omgeving de plannen verder uit tot een definitief plan, besluiten en ontwerp voor de gebiedsontwikkeling.

Deel deze pagina