• Grootschalige renovatie

  • In opdracht van de gemeente Amsterdam

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Verkeersveiligheidsbeoordeling Piet Heintunnel

De Piet Heintunnel in Amsterdam wordt grootschalig gerenoveerd. Hierbij worden aanpassingen doorgevoerd aan onder andere de stempelconstructie, de voorzetwanden van de damwanden, het middentunnelkanaal en de verkeerskundige- en tunneltechnische installaties. Het wegontwerp van de tunnel maakt geen onderdeel uit van de renovatiescope. De aanpassingen hebben invloed op het wegbeeld en de weginrichting in en rond de tunnel en daarmee op de verkeersveiligheid. Daarom heeft gemeente Amsterdam Witteveen+Bos gevraagd een verkeersveiligheidsbeoordeling uit te voeren en te kijken of er geen risicovolle situaties worden gecreëerd.

Witteveen+Bos heeft meerdere verkeersveiligheidsauditoren in dienst die gecertificeerd zijn om alle soorten wegen te beoordelen, van ‘karrenspoor’ tot snelweg. Onze auditoren combineren uitvoerige kennis van richtlijnen met verkeerspsychologische en gedragskundige kennis, om van daaruit risico’s te identificeren en te beoordelen en passende maatregelen te inventariseren. Voor deze opdracht is vooral gekeken naar: snelheidsgedrag/geloofwaardige snelheden, veilige inrichting van bermen en wanden, overgangen licht/donker, begrijpelijkheid van de informatie en complexiteit van de rijtaak. Kenmerkend voor de tunnel is dat er maar weinig plekken zijn waar goede informatievoorziening geboden kan worden voor de kruispunten die direct buiten de tunnels liggen.

Witteveen+Bos heeft meerdere risico’s gevonden die nog niet in beeld waren. De gemeente heeft het advies overgenomen om enkele van de voorgestelde maatregelen bij de reconstructie van de tunnel mee te nemen, zoals een aangepast wandpatroon op de voorzetwanden, het streven naar minder en geclusterde bebording en het toepassen van extra afschermingsvoorzieningen in de bermen. Daarnaast worden enkele maatregelen meegenomen voor toekomstig onderhoud aan de rijbanen.

foto: Tom Feenstra

Deel dit artikel