Gepubliceerd op 24 maart 2021

Herstel van negen grote waterreservoirs in Burkina Faso

Een consortium onder leiding van Witteveen+Bos heeft opdracht gekregen voor het herstellen van negen waterreservoirs in Burkina Faso. Burkina Faso is een relatief vlak land waarin honderden reservoirs zijn aangelegd ten behoeve van drinkwater, irrigatie voor de landbouw, industrie en visserij. Sedimentatie van de reservoirs, versterkt door bodemerosie, klimaatverandering en de toegenomen watervraag, brengt de waterbeschikbaarheid van miljoenen mensen in gevaar. Daarnaast hebben de dammen schade opgelopen door een gebrek aan onderhoud.

Het Develop to Build programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft als doel om negen waterreservoirs gelegen in het beheergebied van de waterschappen Nakambé and Gourma te rehabiliteren. Het consortium zal duurzame oplossingen ontwikkelen die bestaan uit verduurzaming van het landgebruik en het verbeteren van het sedimentbeheer. Hiermee wordt de waterbeschikbaarheid vergroot en daarnaast leveren de maatregelen een bijdrage aan de lokale economie.

Het project bestaat uit drie fasen. In fase 1 zal de huidige situatie met betrekking tot de fysische, sociale en institutionele aspecten in kaart worden gebracht. In deze fase worden samen met de lokale stakeholders herstelscenario’s ontwikkeld die bestaan uit maatregelen rondom sedimentbeheer, versterken van de dammen en baggeren. In fase twee worden de oplossingen verder uitgewerkt tot definitieve ontwerpen en wordt er een milieueffectrapportage opgesteld (m.e.r.). Aanbestedingsdocumenten worden opgesteld in fase drie. De looptijd van het project is twee jaar en is gesubsidieerd door RVO.

Witteveen+Bos is de penvoerder van het consortium bestaande uit BERA (Burkina Faso), Deltares, Netics en Bureau M2.

 

Foto:  Margo Meeuwissen (Bureau M2)