Gepubliceerd op 31 januari 2023

De kracht van ontwerpend onderzoeken

De afgelopen twee jaar heeft Witteveen+Bos binnen de voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gewerkt aan drie projecten met impact op de openbare ruimte.

Drie keer is samen met de opdrachtgevers en vaak ook met de inwoners een project gestart om duurzame robuuste gebiedsontwikkeling vorm te geven. Drie keer een ontwerpvraagstuk dat raakt aan de actuele uitdagingen in Nederland op gebied van klimaat, energie, wonen en landelijk gebied.

Oude Turfvaart verbindt: kansen voor een nieuwe rol voor historische turfvaart in Groningen, Drenthe en Friesland? Het inrichten van een klimaatrobuust watersysteem is kostbaar. In samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest is met betrokken stakeholders gekeken wat de meerwaarde van waterverbindingen via de oude turfvaarten kan zijn op het gebied van landbouw (waaronder natuurinclusieve kringlooplandbouw) en recreatie (zoals actieve vrijetijdsbesteding met fietsen, wandelen en varen) en waterkwaliteit en benodigde watervraag. Het historische watersysteem biedt hiermee inspiratie: water als hoofdinfrastructuur in de dorpen en water als route door het landelijk gebied.

Sprengenbeken: met generatiedenken naar gebiedsgericht waterbewustzijn in Loenen. Sprengenbeken zijn een karakteristiek element in het landschap van de Veluwe, als erfenis van een cultuurhistorisch productielandschap. In het projectgebied de Loenense Beek heeft Witteveen+Bos samen met Waterschap Vallei en Veluwe ‘generatiedenken’ ingezet. Het resultaat van twee generaties in gesprek laten gaan (eerst afzonderlijk en daarna mét elkaar), is een breed scala ruimtelijke bouwstenen, die als creatieve input dient voor de bredere gebiedsgerichte aanpak van het Voorsterbeeksysteem.

Stroomstart: een serious game over circulariteit in gebiedsontwikkelingen. Witteveen+Bos heeft samen met de gemeente Breda de serious game Stroomstart ontwikkeld om projectteams op een toegankelijke manier overzicht te bieden hoe integraal te sturen op circulariteit in gebiedsontwikkelingen. Met de serious game Stroomstart krijgen projectteams spelenderwijs inzicht in hoe ze in elke fase van gebiedsontwikkeling kunnen sturen op circulariteit. In het spel, dat er in zowel fysieke als digitale variant is, krijgen deelnemers de opdracht om primair grondstofgebruik te beperken door bepaalde maatregelen te kiezen. Elke maatregel heeft een andere impact op bijvoorbeeld klimaatadaptatie, energiegebruik en/of het leefmilieu.

Deel deze pagina