Gepubliceerd op 10 september 2018

Bangladesh Deltaplan 2100

In een samenwerkingsprogramma tussen Nederland en Bangladesh werd een uitgebreid langetermijn deltaplan voor Bangladesh voorbereid. Witteveen+Bos nam deel aan het consortium, waarvan Twynstra Gudde penvoerder is, dat het deltaplan opstelde. Op 3 september 2018 heeft de regering van Bangladesh het Deltaplan aangenomen en een investeringsbudget van 37 miljard dollar toegewezen tot 2031.

Nederland en Bangladesh zijn beide laaggelegen deltalanden. We delen de voordelen en uitdagingen die samenhangen met de transitiezone van rivieren, kust en zee. In de landbouw, in de internationale scheepvaart en de binnenvaart, in het dragen van de gevolgen van stroomopwaartse interventies en in effectief waterbeheer, kunnen onze landen expertise en beleid delen.

Bangladesh is de grootste delta van de wereld. De rivieren en uiterwaarden, die 80 % van het land uitmaken, ondersteunen het leven, de bestaansmiddelen en de economie. Het land staat voor grote, onderling samenhangende uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, voedselzekerheid en sociaal-economische ontwikkeling en is gevoelig voor natuurrampen zoals overstromingen, cyclonen en droogte. De druk op de beschikbare grond en watervoorraden in de delta is al groot.

Het Deltaplan 2100 van Bangladesh is tot stand gekomen door een proces dat is gebaseerd op het deltaplanningstraject zoals dat in Nederland wordt toegepast. Belangrijke onderdelen van het deltaplanningstraject zijn onder andere het uitvoeren van referentie studies, het schetsen van een deltavisie en scenario's, het creëren van een deltakader voor deltabestuur, het iteratief selecteren van deltabestuurstrategieën, het formuleren van een investeringsplan en een programma voor capaciteitsopbouw. Interessant is dat het voorbereidingsproces nu wordt omgezet in overheidsbeleid, inclusief een aantal parallellen met de Nederlandse praktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Deltawet.

Witteveen+Bos coördineerde de watervoorziening en het sanitatie-deel in het Deltaplan en nam deel aan de expertteams voor kustontwikkeling, watervoorraden en rivierbouw.

Deel deze pagina