Advies lozingsnormen proceswater

Witteveen+Bos maakt klanten wegwijs in de complexe wetten en regels omtrent het lozen van afvalwater in oppervlaktewater en adviseert bij het toepassen ervan.

Lozingsnormen komen niet zomaar uit de lucht gevallen. Bij het uitwerken van normenkaders wordt rekening gehouden met een aantal aspecten:

  • De optimale werking van deze zuiveringssystemen
  • Sectorale BBT-studies
  • De impact op het ontvangende oppervlaktewater


Het opstellen van het normenkader, voorafgaand een vergunningsaanvragen, gebeurt steeds in nauw overleg met de bevoegde overheden.

Vergunningsaanvragen incl. MER

Voor de uitbreiding of de hernieuwing van een omgevingsvergunning is in bepaalde situaties een milieueffectenrapport vereist. De groep industriewater kan het onderdeel omtrent oppervlaktewater uitwerken in samenwerking met deskundigen binnen Witteveen+Bos of externe partijen.

Ondersteuning bij nieuwe impactanalyse

Sinds 1 februari 2021 worden alle omgevingsvergunningsaanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater beoordeeld aan de hand van een nieuwe methodiek. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een rekentool opgesteld, waarmee bepaald wordt of er al dan niet een duidelijke achteruitgang wordt veroorzaakt van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.

Hoewel deze rekentool vrij beschikbaar is, kan het invullen en interpreteren ervan soms tot enige verwarring leiden. We ondersteunen bedrijven bij het correct uitvoeren en interpreteren van deze impactbeoordeling.

Waarmee kunnen we je van dienst zijn

  • Evaluatie van de lozingsnormen
  • Impactbeoordeling van lozingsparameters
  • Begeleiding bij de aanvraag van nieuwe of aangepaste lozingsnormen
  • Evaluatie van de haalbaarheid van de lozing op riool of oppervlaktewater
  • Milieu-effectenrapportage omtrent oppervlaktewater

Meer informatie?